Koninklijk Besluit van 22 juni 2003
gepubliceerd op 27 juni 2003

Koninklijk besluit betreffende de controletaak van de erkende ondernemingsloketten ter gelegenheid van de inschrijving van handels- of ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011377
pub.
27/06/2003
prom.
22/06/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de controletaak van de erkende ondernemingsloketten ter gelegenheid van de inschrijving van handels- of ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen;

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten;

Gelet op de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap;

Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 6, § 1, 9°, 39, 3° en 43, eerste lid, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 1955 betreffende de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 februari 1948 betreffende de bijzondere voorwaarden voor het verlenen van vergunningen aan de kleinhandelaars in vleeswaren, aan de beenhouwers en aan de spekslagers;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat de bepalingen van dit besluit zo spoedig mogelijk zouden worden bekendgemaakt om het informeren van het publiek en het opleiden van de medewerkers van de erkende ondernemingsloketten te verzekeren teneinde de volledige doeltreffendheid te waarborgen van de start van de erkende ondernemingsloketten op 1 juli 2003, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 15 mei 2003 en dat een latere inwerkingtreding van dit besluit de werking van de openbare diensten en de inwerkingtreding en de verdere ontwikkeling van de Kruispuntbank van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister en oprichting van erkende ondernemingloketten zou schaden, gelet op de gehele samenhang van het project;

Op de voordracht van Onze Minister belast met Middenstand, Besluit :

Artikel 1.Het erkend ondernemingsloket weigert het verzoek tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming indien de aanvragende onderneming geen machtiging kan voorleggen die vereist is krachtens : a) het ministerieel besluit van 11 februari 1948 betreffende de bijzondere voorwaarden voor het verlenen van vergunningen aan de kleinhandelaars in vleeswaren, aan de beenhouwers en aan de spekslagers;b) het koninklijk besluit van 12 december 1955 betreffende de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen;c) de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen;d) de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten;e) de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2003.

Art. 3.Onze Minister belast met Middenstand, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^