Koninklijk Besluit van 22 juni 2009
gepubliceerd op 14 juli 2009

Koninklijk besluit houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011311
pub.
14/07/2009
prom.
22/06/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2009. - Koninklijk besluit houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten houdende de oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, artikel 4, gewijzigd bij de wet van 20 maart 2009, en artikel 54, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 april 2009;

Gelet op het advies 46.575/1 van de Raad van State, gegeven op 19 mei 2009, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen en de Minister voor Ondernemen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definitie

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « niet-handelsonderneming naar privaat recht » : elke onderneming van privaat recht, bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, 3°, 4° of 5°, van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, die een vestigingseenheid in België heeft maar die niet de hoedanigheid van handels- of ambachtsonderneming heeft. HOOFDSTUK 2. - Verplichting tot inschrijving.

Art. 2.§ 1. De niet-handelsondernemingen naar privaat recht, zijn verplicht om zich voor de aanvang van hun activiteiten, in deze hoedanigheid bij een ondernemingsloket van hun keuze te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Deze inschrijving is nodig op het ogenblik van de oprichting van de onderneming, en bij de opening van een nieuwe vestigingseenheid. § 2. Zijn niet gehouden zich in te schrijven in de hoedanigheid van niet-handelsonderneming naar privaat recht, bedoeld in § 1 : 1° de natuurlijke personen die enkel in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven zijn met als enige hoedanigheid deze van werkgever van huispersoneel;2° de beroepsverenigingen;3° de verenigingen van mede-eigenaars;4° de representatieve werknemersorganisaties;5° de ondernemingen naar buitenlands of internationaal recht, die geen activiteit uitoefenen in België, maar die zich dienen te laten inschrijven in uitvoering van een verplichting opgelegd door de Belgische wetgeving;6° de BTW-eenheden;7° de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid;8° de verenigingen zonder winstoogmerk;9° de inrichtende machten van het gesubsidieerde onderwijs.

Art. 3.De eerste inschrijving in de Kruispuntank van Ondernemingen, in de hoedanigheid van niet-handelsonderneming naar privaat recht is gratis bij een ondernemingsloket.

Het inschrijvingrecht voor iedere volgende inschrijving van een vestigingseenheid of voor de inschrijving van een wijziging is hetzelfde als het bedrag bepaald door het artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten. HOOFDSTUK 3. - Verplichte wijziging

Art. 4.§ 1. De niet-handelsondernemingen naar privaat recht, die voornemens zijn een niet-handelsactiviteit uit te oefenen, andere dan deze waarvoor zij werden ingeschreven, dienen vooraf om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzoeken. Deze verplichting geldt op dezelfde wijze als voor deze die voornemens zijn om een nieuwe vestigingseenheid in België op te richten.

Indien de uitoefening van deze nieuwe activiteit voortvloeit uit een overdracht van de bedrijvigheid van een onderneming, om niet of onder bezwarende titel, onder levenden of ingevolge overlijden, dan moeten deze ondernemingen, in afwijking van § 1, de wijziging laten aanbrengen binnen een termijn van één maand na de overdracht of de aanvaarding van de nalatenschap. § 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, dienen de niet-handelsondernemingen naar privaat recht, binnen een termijn van één maand, vanaf de verandering van hun toestand, een wijziging te vragen van hun inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, indien één van de vermeldingen van de inschrijving, bedoeld in artikel 6 niet meer met de werkelijke toestand overeenstemt. HOOFDSTUK 4. - Verplichte doorhaling

Art. 5.In geval van beëindiging van alle activiteiten of sluiting van één van de vestigingseenheden, moeten de niet-handelsondernemingen naar privaat recht of hun rechtsopvolgers, binnen één maand na de beëindiging, om de doorhaling van de inschrijving verzoeken.

Wanneer de in het eerste lid vermelde beëindiging voortvloeit uit een overdracht van de bedrijvigheid van een onderneming, om niet of onder bezwarende titel, onder levenden of ingevolge overlijden, dan moet de doorhaling gebeuren binnen een termijn van één maand na de overdracht of de aanvaarding van de nalatenschap. HOOFDSTUK 5. - Gemeenschappelijke bepalingen over de inschrijving, de wijziging of doorhaling

Art. 6.§ 1. Het verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling dient te geschieden bij een ondernemingsloket door de onderneming zelf, of door één van haar vertegenwoordigers die daarvoor gemachtigd zijn.

Het bevat de volgende gegevens : 1° het ondernemings- of vestigingseenheidsnummer indien dit reeds toegekend werd;2° de naam en voornaam van de verzoeker en, indien deze een rechtspersoon is, de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm;3° het rijksregisternummer van de verzoeker of, indien dit ontbreekt, het identificatienummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;4° in voorkomend geval het e-mailadres en het telefoonnummer, waarop het ondernemingsloket de verzoeker of zijn vertegenwoordiger kan bereiken; Voor wat betreft de inschrijving, verstrekt de verzoeker bovendien de volgende gegevens : 1° de verschillende voorgenomen economische activiteiten zonder handelskarakter;2° de volledige adressen van de vestigingseenheden;3° de aanvangsdatum van de opgegeven activiteiten;4° behalve in geval van een burgerlijke vennootschap met handelsvorm, het nummer of de nummers van de financiële rekeningen van de onderneming, waarop eveneens terugbetalingen kunnen worden uitgevoerd door de overheid;5° in voorkomend geval de benaming van de vestigingseenheden. Wat de wijziging betreft, wordt bovendien, behalve de welomschreven aanduidingen omtrent het te wijzigen of te schrappen gegeven, steeds het ondernemingsnummer van de verzoeker vermeld, alsook de datum waarop de gevraagde wijziging of schrapping ingaat.

Wat de doorhaling betreft, wordt bovendien de datum van de stopzetting van de activiteiten meegedeeld § 2. In het geval dat geen enkel rijksregisternummer of geen enkel identificatienummer in de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid voorhanden is, kan het ondernemingsloket alle gegevens en documenten vragen die nodig zijn voor de eenduidige identificatie van de verzoekende natuurlijke persoon. § 3. Het ondernemingsloket registreert bij de ontvangst elke aanvraag van inschrijving, wijziging of doorhaling.

Art. 7.De ondernemingsloketten doen onverwijld de inschrijving, doorhaling of wijziging die hen wordt gevraagd.

Art. 8.De ondernemingsloketten weigeren elk verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling en rechtvaardigen de redenen voor die weigering : 1° indien zij vaststellen dat het verzoek afkomstig is van iemand die daartoe niet verplicht of bevoegd is;2° bij verzuim van een gegeven of een document die het verzoek dient te bevatten overeenkomstig artikel 6;3° indien niet voldaan is aan de voorafgaande voorwaarden tot inschrijving opgelegd door de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en diverse bepalingen, alsook door de uitvoeringsbesluiten of ingevolge andere wetten, waarvan de controle aan deze loketten wordt toevertrouwd.

Art. 9.De ondernemingsloketten verstrekken de ondernemingen, op hun verzoek, een uittreksel van hun gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het eerste uittreksel van een verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling wordt gratis verstrekt aan de onderneming, en vermeldt de datum waarop deze handeling in de Kruispuntbank van Ondernemingen is geschied.

Het ondernemingsloket vraagt voor de aflevering van de andere uittreksels dezelfde vergoeding bepaald in het artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004011322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inzage, het afschrift en de uittreksels van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede de toegang tot die gegevens, anders dan via het internet sluiten betreffende de inzage, het afschrift en de uittreksels van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede de toegang tot die gegevens, anders dan via het internet. Dat bedrag kan elk jaar op 1 januari worden aangepast krachtens het artikel 6 van genoemd koninklijk besluit.

Art. 10.Een dossier wordt bewaard door het ondernemingsloket dat de aanvraag voor inschrijving, wijziging of doorhaling van de niet-handelsonderneming naar privaat recht behandelt.

Het bevat : 1° alle verzoeken voor inschrijving, wijziging of doorhaling, van de onderneming, met vermelding van de datum van ontvangst;2° de volmachten die de aanvragen begeleiden bedoeld onder 1°;3° in voorkomend geval, de beslissing tot weigering tot inschrijving, wijziging of doorhaling, genomen door het ondernemingsloket, samen met het bewijs van de onmiddellijke kennisgeving ervan per aangetekende brief aan de aanvragende onderneming.

Art. 11.§ 1. Een ondernemingsloket kan zijn activiteiten niet definitief stopzetten zonder de minister bevoegd voor Middenstand te hebben gewaarschuwd, ten laatste drie maanden voor de voorziene dag van de stopzetting.

Vanaf deze mededeling, aanvaardt het ondernemingsloket geen nieuwe aanvragen tot inschrijving.

Indien de activiteiten van het ondernemingsloket niet door een ander erkend ondernemingsloket worden overgenomen, worden de dossiers van de lopende aanvragen voor inschrijving, wijziging of doorhaling, teruggezonden naar de betrokken ondernemingen, ten laatste acht dagen voor de voorziene stopzetting. § 2. Behalve in het geval van overmacht of omwille van technische redenen, kan een ondernemingsloket zijn activiteiten niet onderbreken gedurende een periode van meer dan drie werkdagen.

Art. 12.Wanneer een ondernemingsloket zijn activiteiten stopzet en de activiteit in haar geheel niet aan een ander ondernemingsloket wordt overgedragen, worden de dossiers bedoeld in artikel 10, die werden afgesloten, overgezonden aan de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2009.

Art. 14.De Minister bevoegd voor Middenstand en de Minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^