Koninklijk Besluit van 22 juni 2018
gepubliceerd op 09 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique"

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018040237
pub.
09/07/2018
prom.
22/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040237

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 32, 33, 34, 121, 122, 123 en 124;

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, artikel 2.13.2;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juni 2018;

Overwegende dat de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique" zorgen voor zowel de technische als de administratieve informatie en documentatie van de brandweerdiensten en aldus een taak van algemeen belang vervullen;

Overwegende derhalve dat de activiteiten van deze instellingen het verlenen van een subsidie verantwoorden als tegemoetkoming van de Staat in hun werkingskosten;

Overwegende dat de bewijsstukken betreffende de uitgaven gedaan in 2017 meegedeeld werden;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een subsidie van 4.815,52 euro, a rato van de effectieve vrijgave van de kredieten op basisallocatie 54 80 330007, wordt verleend aan de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" om bij te dragen in haar werkingskosten voor het werkingsjaar 2018.

Een subsidie van 4.815,52 euro, a rato van de effectieve vrijgave van de kredieten op basisallocatie 54 80 330007, wordt verleend aan de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique" om bij te dragen in haar werkingskosten voor het werkingsjaar 2018.

Art. 2.De kopie van de bewijsstukken betreffende het gebruik van de in artikel 1 vermelde toelage moet ten laatste tegen 31 maart 2019 bezorgd worden aan de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid.

Het subsidiebedrag dat niet aangewend wordt in het werkingsjaar 2018 moet worden teruggestort aan de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid.

Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^