Koninklijk Besluit van 22 maart 1999
gepubliceerd op 31 maart 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 161 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022246
pub.
31/03/1999
prom.
22/03/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MAART 1999. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 161 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 161 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen;

Gelet op de wet van 29 juin 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 22, § 2, a);

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat het financieel evenwicht van de sector jaarlijkse vakantie dient gewaarborgd te worden in 1999;

Gelet op het advies van het Beheerscomite van de Sociale Zekerheid van 4 maart 1999;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 1999 die voorziet dat de 3 miljard frank terug te betalen aan de RJV wordt voorgeschoten door het globaal beheer en daarna ten laste wordt genomen door de Schatkist zodra de wettelijke basis daartoe is voorzien;

Op de voordracht van onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een som van 3 000 miljoen frank komende van het Globaal financieel beheer zoals bepaald bij artikel 22, § 2, a) van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, wordt toegekend aan de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 april 1999.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 maart 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^