Koninklijk Besluit van 22 maart 2001
gepubliceerd op 03 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 1996 tot oprichting van een college der hoofden van de federale wetenschappelijke instellingen die onderworpen zijn aan het gezag van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenscha

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021144
pub.
03/04/2001
prom.
22/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 1996 tot oprichting van een college der hoofden van de federale wetenschappelijke instellingen die onderworpen zijn aan het gezag van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 1996 tot oprichting van een college der hoofden van de federale wetenschappelijke instellingen die onderworpen zijn aan het gezag van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1998;

Overwegende dat de vertegenwoordiging van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden in voornoemd College dient te worden gewijzigd als gevolg van het genomen koninklijk besluit van 1 februari 2000 betreffende de nieuwe organieke voorschriften voor het afzonderlijk beheer van de federale wetenschappelijke instellingen en van de herstructurering die onlangs binnen de Diensten heeft plaatsgevonden;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 oktober 1996 tot oprichting van een college der hoofden van de federale wetenschappelijke instellingen die onderworpen zijn aan het gezag van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1998, wordt vervangen door de volgende bepaling: «

Art. 3.Het college bestaat uit : 1° de Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden;2° de hoofden van de federale wetenschappelijke instellingen die onderworpen zijn aan het gezag van de Minister;3° de adviseurs-generaal bij de wetenschappelijke instellingen;4° drie ambtenaren van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden aangewezen door de Secretaris-generaal van deze Diensten;5° met raadgevende stem, de Directeur van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij";6° met raadgevende stem, de bij de Minister geaccrediteerde Inspecteur van Financiën.»

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^