Koninklijk Besluit van 22 maart 2011
gepubliceerd op 02 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014097
pub.
02/05/2011
prom.
22/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, gewijzigd bij de wet van 3 mei 2005, inzonderheid op de artikelen 15, eerste lid, 22bis, tweede lid, 22quinquies, § 1;

Gelet op de wet van 3 mei 2005 tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, artikel 8, gewijzigd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, artikel 5, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010;

Gelet op het advies van de Nationale Veiligheidsoverheid, gegeven op 17 december 2010;

Gelet op het advies van het Ministerieel Comité voor inlichtingen en veiligheid, gegeven op 23 december 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 januari 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, lid 1, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer of de door hem aangewezen instantie volgens zijn voorschriften, vanaf 1 januari 2011 dient te zijn gemachtigd veiligheidsadviezen te verstrekken over verzoeken inzake luchthavenidentificatiebadges bedoeld in de artikelen 6 tot 8 van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 houdende regeling van de beveiliging van de burgerluchtvaart;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Landsverdediging en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010, wordt het getal "2010" vervangen door het getal "2011".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 3.De Eerste Minister en de Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Buitenlandse Zaken, S. VANACKERE De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^