Koninklijk Besluit van 22 mei 2001
gepubliceerd op 09 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de toekenning van een federale toelage aan de gemeenten met het oog op de financiering van de statutaire meerkost gedurende het jaar 2001

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000557
pub.
09/06/2001
prom.
22/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de toekenning van een federale toelage aan de gemeenten met het oog op de financiering van de statutaire meerkost gedurende het jaar 2001


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 250 quinquies, ingevoegd bij de wet van 2 april 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de toekenning van een federale toelage aan de gemeenten met het oog op de financiering van de statutaire meerkost gedurende het jaar 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 18 mei 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat de meerkost ten gevolge van de implementatie van het nieuwe personeelsstatuut ontstaat vanaf 1 april 2001 en dat derhalve het risico bestaat dat de gemeentelijke budgetten uit evenwicht worden gebracht, indien de bedoelde federale toelage niet onverwijld aan de gemeenten wordt uitgekeerd; dat de wijzigingen en toevoegingen terzake zonder verwijl moeten kunnen doorgevoerd worden, teneinde het voormelde besluit op een correcte wijze in werking te laten treden.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een artikel 2bis, luidend als volgt, wordt in het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de toekenning van een federale toelage aan de gemeenten met het oog op de financiering van de statutaire meerkost gedurende het jaar 2001 ingevoegd : «

Artikel 2bis.Deze uitgave zal aangerekend worden op het begrotingsartikel 90.14.4301 van sectie 17 « Federale Politie en Geïntegreerde Werking » van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2001. »

Art. 2.Een artikel 3bis, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd : «

Artikel 3bis.Dit besluit treedt in werking op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. »

Art. 3.In de bijlage tot vaststelling van het aantal leden van de gemeentepolitie per 31 december 2000 gevoegd bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° voor de gemeente Jodoigne : het cijfer « 13 » wordt vervangen door het cijfer « 14 »;2° voor de gemeente La Louvière : het cijfer « 149 » wordt vervangen door het cijfer « 166 ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^