Koninklijk Besluit van 22 mei 2001
gepubliceerd op 02 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022342
pub.
02/06/2001
prom.
22/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 35, § 2, eerste lid, 2°, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 en 35bis, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het verzoek van de Minister van Sociale Zaken, uitgebracht op 12 december 2000;

Gelet op het voorstel, uitgebracht op 11 januari 2001 door de Technische Raad voor Farmaceutische Specialiteiten;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie apothekersverzekeringsinstellingen, gegeven op 9 maart 2001;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 28 februari 2001;

Gelet op de beslissing van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, uitgebracht op 19 maart 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 april 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 april 2001;

Gelet op het advies 31.596/1 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit onverwijld gepubliceerd moet worden omdat de aanpassingen die dit besluit beoogt noodzakelijk zijn om de toepassing op 1 april 2001 van artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, te verzekeren;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6sexies, § 2, van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, opgeheven bij het koninklijk besluit van 29 januari 1992, wordt hersteld in de volgende lezing: "§ 2. Voor de specialiteiten waarvoor overeenkomstig artikel 35bis van de gecoördineerde wet een nieuwe basis van tegemoetkoming is vastgesteld, is in de kolom "Opmerkingen" van de lijsten toegevoegd aan dit besluit de letter "R" vermeld. »

Art. 2.In artikel 7, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Dit bedrag wordt" vervangen door de woorden "Deze bedragen worden".

Art. 3.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : « Wanneer de adviserend geneesheer instemt met de vergoeding van specialiteiten waarvoor, overeenkomstig artikel 35bis van de gecoördineerde wet, een nieuwe basis van tegemoetkoming is vastgesteld als bedoeld onder de letter « R » in de kolom « Opmerkingen » van de lijsten toegevoegd aan dit besluit, geldt die machtiging eveneens wanneer de geneesheer farmaceutische specialiteiten voorschrijft die ingeschreven zijn in dezelfde paragraaf van de hiervoor bedoelde lijsten. »

Art. 4.Artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 mei 1983, 8 augustus 1983, 21 maart 1989, 2 februari 1990, 19 mei 1992, 3 september 1992 en 16 mei 2000, wordt vervangen als volgt : «

Art. 15.§ 1. De tegemoetkoming die door de verzekering aan de verplegingsinrichtingen verschuldigd is voor de aangenomen farmaceutische specialiteiten en producten, toegediend aan de ter verpleging opgenomen rechthebbenden, wordt bepaald op grond van het bedrag vastgesteld per farmaceutische eenheid dat in de kolom "vergoedingsbasis" is vermeld en dat conform de door de Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft vastgestelde regels berekend is; die eenheden zijn voorafgegaan van een dubbele asterisk (**).

Op grond van deze bedragen vergoedt de verzekering : a) 100 % van de vergoedingsbasis zoals die is vermeld in de kolom ad hoc van de lijst voor de farmaceutische specialiteiten en producten die in categorie A zijn geklasseerd alsmede deze die betrekking hebben op de bij toepassing van criteria B-181 tot B-186 en B-189 aangenomen perfusievloeistoffen en op de oplossingen voor blaasspoelingen die bij toepassing van criterium B-188 zijn aangenomen;b) de vergoedingsbasis zoals die is vermeld in de kolom ad hoc van de lijst voor de farmaceutische specialiteiten en producten die in categorie B zijn geklasseerd, met uitsluiting van de perfusievloeistoffen en de oplossingen voor blaasspoelingen beoogd sub a), verminderd met 15 F per schijf van het aantal eenheden van de voorgeschreven dosering die begrepen zijn in de grootste aangenomen individuele verpakking van deze specialiteit, of, bij het ontbreken van deze referte, per schijf van een hoeveelheid vastgesteld in de bij dit besluit gevoegde lijsten.Wanneer in een verplegingsinrichting een zieke naar een andere dienst wordt overgeplaatst dient men, om het bedrag van 15 F te berekenen, er van uit te gaan dat een nieuwe schijf wordt begonnen; c) 50 pct.van de vergoedingsbasis zoals die vermeld is in de kolom ad hoc van de lijst voor de farmaceutische specialiteiten en producten die in categorie C zijn geklasseerd; d) 40 pct.van de vergoedingsbasis zoals die vermeld is in de kolom ad hoc van de lijst voor de farmaceutische specialiteiten en producten die in categorie Cs zijn geklasseerd; e) 20 pct.van de vergoedingsbasis zoals die is vermeld in de kolom ad hoc van de lijst voor de farmaceutische specialiteiten en producten die in categorie Cx zijn geklasseerd.

Indien het gaat om farmaceutische specialiteiten waarvoor overeenkomstig artikel 35bis van de gecoördineerde wet een nieuwe basis van tegemoetkoming is vastgesteld, dan komt de meerkost, zijnde het verschil tussen de nieuwe basis van tegemoetkoming van de betrokken farmaceutische specialiteit en de verkoopprijs aan publiek, BTW inbegrepen, ten laste van de verplegingsinrichting. § 2. a) Ingeval de ziekenhuisofficina of het geneesmiddelendepot gemachtigd is om geneesmiddelen af te leveren aan niet ter verpleging opgenomen personen, wordt de basis voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming vastgesteld op grond van de vergoedingsbasis per farmaceutische eenheid zoals die voorkomt in de kolom "vergoedingsbasis" en bepaald overeenkomstig de door de Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft bepaalde voorschriften; die eenheden zijn voorafgegaan van een asterisk (*).

Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende is deze die voorzien is in artikel 2, 1° en 2°, a), van hoofdstuk I van voormeld koninklijk besluit van 7 mei 1991 met dien verstande dat, voor de toepassing van de daar voorziene maxima, deze moeten worden berekend op basis van het aantal eenheden die de grootste aangenomen individuele verpakking bevat of, bij ontstentenis, per schijf van het aantal eenheden dat vastgesteld is in de lijsten die bij dit besluit zijn gevoegd. b) Indien het om een rechthebbende gaat die verblijft in een rust- en verzorgingstehuis dat beschikt over een officina of een geneesmiddelendepot, dan wordt de basis voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming vastgesteld op grond van de vergoedingsbasis van het geneesmiddel, berekend zoals aangegeven onder a), met dien verstande dat in zulk geval de geneesmiddelen, die voor ziekenhuisgebruik zijn voorbehouden, niet voor vergoeding in aanmerking komen.»

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2001.

Art. 6.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^