Koninklijk Besluit van 22 mei 2003
gepubliceerd op 25 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de overgang naar de euro van de barema's van het Paritair Comi

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012260
pub.
25/06/2003
prom.
22/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MEI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de overgang naar de euro van de barema's van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (305), het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen (305.01) en het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (305.02) en de technisch-rekenkundige afrondingsregels die vanaf 1 januari 2002 zullen worden toegepast (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de overgang naar de euro van de barema's van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (305), het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen (305.01) en het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (305.02) en de technisch-rekenkundige afrondingsregels die vanaf 1 januari 2002 zullen worden toegepast.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2001 Overgang naar de euro van de barema's van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (305), het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen (305.01) en het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (305.02) en de technisch-rekenkundige afrondingsregels die vanaf 1 januari 2002 zullen worden toegepast (Overeenkomst geregistreerd op 18 april 2002 onder het nummer 62138/CO/305)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, met uitzondering van het Paritair Subcomité voor de tandprothese.

Art. 2.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel : 1) een correcte omschakeling te garanderen van de loonbarema's naar de euro;2) eenvormige berekening- en afrondingsregels in te voeren vanaf 1 januari 2002. De collectieve arbeidsovereenkomst houdt rekening met : - de bepalingen van de aanbeveling nr. 1 210 van de centrale raad voor het bedrijfsleven van 17 december 1997; - de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69 van de Nationale Arbeidsraad van 17 juli 1998; - de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 70 van de Nationale Arbeidsraad van 15 december 1998; - de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 78 van de Nationale Arbeidsraad van 30 maart 2001; - de bepalingen van de aanbeveling nr. 13 van de Nationale Arbeidsraad van 30 maart 2001.

Art. 3.De basisverhoging op 1 oktober 2001 met 1 pct. voor de federale sectoren van de gezondheidszorg (zoals bepaald in punt 2 van de voorstellen voor een meerjarenplan voor de gezondheidssector van 1 maart 2000) zal berekend worden op de bedragen in BEF. Als er in de periode 1 oktober 2001 tot 31 december 2001 nog een indexering plaatsvindt, zal deze indexering ook nog berekend worden op de bedragen in BEF, alvorens de bedragen om te zetten naar euro. Bij een eventuele basisverhoging in de periode 1 oktober 2001 tot 31 december 2001 moeten de barema's waarnaar wordt verwezen in artikel 10 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst aangepast worden, vermits zij enkel rekening houden met de basisverhoging op 1 oktober 2001.

Art. 4.Rekening houdend met alle basisverhogingen en indexeringen tot 31 december 2001, zullen de bedragen op 1 januari 2002 omgezet worden in euro overeenkomstig de hierna vermelde regels. HOOFDSTUK I. - De omzetting van de basisbedragen naar de euro op 1 januari 2002

Art. 5.De jaarbasissen, de grenzen en plafonds voor haard- en standplaatstoelage en de niet-indexeerbare forfaits of jaartoeslagen worden op 1 januari 2002 in euro omgezet volgens de volgende regels : § 1. De jaarbasissen, de grenzen en plafonds voor de haard- en standplaatstoelage en de niet-indexeerbare forfaits of jaartoeslagen die van toepassing zijn op 31 december 2001 aan verhogingscoëfficiënt 100 worden op 1 januari 2002 omgezet in euro door de bedragen in BEF te delen door de omrekeningskoers (40,3399). § 2. Overeenkomstig de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69 die algemeen verbindend werd verklaard bij koninklijk besluit van 8 oktober 1998 (Belgisch Staatsblad van 27 oktober 1998), zullen de bedragen in euro worden gepubliceerd met 2 bijkomende cijfers na de komma ten opzichte van het bedrag in BEF en dit om dezelfde nauwkeurigheid te behouden in BEF als in euro. Concreet betekent dit dat jaarbasissen, grenzen en plafonds voor haard- en standplaatstoelage, maandbarema's en de bedragen voor haard- en standplaatstoelage, niet-indexeerbare forfaits of jaartoeslagen en functietoeslagen in euro zullen worden uitgedrukt met 2 cijfers na de komma. De uurlonen en de toeslagen voor onregelmatige prestaties zullen in euro met 4 cijfers na de komma worden uitgedrukt. § 3. Het eindresultaat van een berekening wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt (= rekenkundige afronding). Ook de bedragen die in euro met 4 cijfers na de komma moeten worden gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld de uurlonen en de toeslagen voor onregelmatige prestaties, zullen volgens de regels van de rekenkundige afronding worden afgerond en dit op 2 bijkomende cijfers na de komma ten opzichte van het bedrag in BEF. Geen enkele tussenbewerking wordt nog afgerond; enkel het resultaat van de bewerking wordt afgerond. HOOFDSTUK II. - De technisch-mathematische berekeningsregels en afrondingsregels die vanaf 1 januari 2002 worden gehanteerd

Art. 6.De jaarbasissen, grenzen en plafonds, voor haard- en standplaatstoelage uitgedrukt in euro op 1 januari 2002 en berekend overeenkomstig de regels vermeld in artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, dienen als basis voor de berekening van de maandbasissen, uurlonen, toeslagen voor onregelmatige prestaties, haard- en standplaatstoelage en functietoeslagen (uitgedrukt in euro).

De berekening van de maandbasissen, uurlonen, toeslagen voor onregelmatige prestaties, haard- en standplaatstoelage en functietoeslagen vanaf 1 januari 2002 gebeurt overeenkomstig de afronding- en berekeningsregels opgenomen in artikel 7 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 7.a) berekening van de geïndexeerde maandbasissen in euro = jaarbasis in euro, vermenigvuldigd met het indexpercentage en vervolgens gedeeld door 12. Het resultaat wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt. Tussenbewerkingen worden niet afgerond. b) berekening van de geïndexeerde uurlonen in euro = jaarbasis in euro, vermenigvuldigd met het indexpercentage en gedeeld door 1976.Het resultaat wordt afgerond op 4 cijfers na de komma naar het dichtstbijzijnde tienduizendste van een euro en op het tienduizendste van een euro erboven indien het bedrag 0,00005 EUR bereikt. Tussenbewerkingen worden niet afgerond. c) berekening van de toeslagen voor onregelmatige prestaties in euro = geïndexeerd uurloon, vermenigvuldigd met het toeslagpercentage (26 pct., 35 pct.,...). Dit resultaat wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde tienduizendste van een euro en op het tienduizendste van een euro erboven indien het bedrag 0,00005 EUR bereikt.

Tussenbewerkingen worden niet afgerond. d) berekening van de haard- en standplaatstoelage in euro d.1) De plafonds en de forfaits die worden gehanteerd bij de berekening van de haard- en standplaatstoelage worden als volgt omgezet in euro : plafond of forfait in BEF, gedeeld door 40,3399 en afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt. Tussenbewerkingen worden niet afgerond. d.2) De berekening van de grenzen voor de haardvergoeding in euro gebeurt als volgt : grens H1 = plafond 1; grens H2 = ([(plafond 1 x 0,925) + forfait] - [forfait/2])/0,925. Het geheel van deze bewerking wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt.

Tussenbewerkingen worden niet afgerond; grens H3 = plafond 2; grens H4 =([(plafond 2 x 0,925) + (forfait/2)])/0,925. Het geheel van deze bewerking wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt. Tussenbewerkingen worden niet afgerond. d.3) De berekening van de grenzen voor de standplaatstoelage in euro gebeurt als volgt : grens S1 = plafond 1 = plafond H1; grens S2 = ([(plafond 1 x 0,925) + (forfait/2)] - [forfait/4])/0,925.

Het geheel van deze bewerking wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag,05 cent bereikt.

Tussenbewerkingen worden niet afgerond; grens S3 = plafonds 2 = grens H3; grens S4 = ([(plafond 2 x 0,925) + (forfait/4)])/0,925. Het geheel van deze bewerking wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt. Tussenbewerkingen worden niet afgerond. d.4) De berekening van het bedrag van de haardvergoeding in euro gebeurt als volgt : Als de jaarbasis <= grens H1 bedraagt de haardvergoeding (forfait x index) / 12. Het geheel van deze bewerking wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt. Tussenbewerkingen worden niet afgerond.

Als de grens H1 < jaarbasis <= grens H2 bedraagt de haardvergoeding ([(plafond 1 x 0,925) + forfait) - (jaarbasis x 0,925)] x index x 1/12. Het geheel van deze bewerking wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt. Tussenbewerkingen worden niet afgerond.

Als grens H2 < jaarbasis <= grens H3 bedraagt de haardvergoeding [(forfait/2) x index] x 1/12. Het geheel van deze bewerking wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt. Tussenbewerkingen worden niet afgerond.

Als grens H3 < jaarbasis <= grens H4 bedraagt de haardvergoeding ([(plafond 2 x 0,925) + forfait/2)] - (jaarbasis x 0,925)) x index x 1/12. Het geheel van deze bewerking wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt. Tussenbewerkingen worden niet afgerond. d.5) De berekening van het bedrag van de standplaatstoelage in euro gebeurt als volgt : Als jaarbasis <= grens S1 bedraagt de standplaatstoelage [(forfait/2) x index] x 1/12. Het geheel van deze bewerking wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt.

Tussenbewerkingen worden niet afgerond.

Als grens S1 < jaarbasis <= grens S2 bedraagt de standplaatstoelage ([(plafond 1 x 0,925) + (forfait/2) - (jaarbasis x 0,925)] x index) x 1/12. Het geheel van deze bewerking wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt. Tussenbewerkingen worden niet afgerond.

Als grens S2 < jaarbasis <= grens S3 bedraagt de standplaatstoelage [(forfait/4) x index] x 1/12. Het geheel van deze bewerking wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt.

Tussenbewerkingen worden niet afgerond.

Als grens S3 < jaarbasis <= grens S4 bedraagt de standplaatstoelage ([(plafond 2 x 0,925) + (forfait/4)] - (jaarbasis x 0,925)) x index x 1/12. Het geheel van deze bewerking wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt. Tussenbewerkingen worden niet afgerond. e) Berekening van de functietoeslag : deze bedraagt, naargelang de anciënniteit - 4, 8 of 12 pct.van het geïndexeerd maandloon berekend overeenkomstig punt b) hierboven (afgerond op 2 cijfers na de komma). Het geheel van de bewerking wordt eveneens afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt. Tussenbewerkingen worden niet afgerond.

Art. 8.Bij een basisverhoging vanaf 1 januari 2002 worden de jaarbasissen en de plafonds voor de haard- en standplaatstoelage vermenigvuldigd met het percentage van de basisverhoging of, in voorkomend geval, verhoogd met het bedrag van de basisverhoging. Het resultaat wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cent en op de cent erboven indien het bedrag 0,5 cent bereikt (1). Voor de rest worden de regels van artikel 7 mutatis mutandis toegepast.

Art. 9.Bij indexeringen vanaf 1 januari 2002 wordt het oude indexpercentage in de berekeningen vervangen door het nieuwe indexpercentage. Voor het overige worden mutatis mutandis de regels vermeld in artikel 7 toegepast.

Art. 10.De jaarbasissen uitgedrukt in euro, van toepassing op 1 januari 2002, zijn opgenomen in de tabel in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2001 tot wijziging van de bedragen die voorkomen in de diverse collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten (305), het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen (305.01) en het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (305.02) met het oog op de overschakeling naar de euro op 1 januari 2002.

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2001. Zij wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen mits een opzegtermijn van 3 maanden, per aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Voor de uurlonen en toeslagen voor onregelmatige prestaties past men deze regel toe op 4 cijfers na de komma in plaats van op 2 cijfers na de komma.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^