Koninklijk Besluit van 22 mei 2003
gepubliceerd op 27 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022682
pub.
27/06/2003
prom.
22/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MEI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989, 26 juni 1992, 30 december 1992, 25 juli 1994, 22 februari 1998, 12 augustus 2000, 19 juli 2001 en de programmawet van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1987Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/1987 pub. 17/02/2005 numac 2005000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten. - Duitse vertaling sluiten betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 december 2002;

Gelet op de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, inzonderheid op artikelen 3 en 21bis, respectievelijk gewijzigd en ingevoegd bij de wet van 25 juni 1997;

Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, gegeven op 1 oktober 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 november 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 12 december 2002;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 29 november 2002, over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, nr. 34.575/3, gegeven op 15 april 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° wet : de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;2° Minister : de Minister die de tegemoetkomingen aan personen met een handicap onder zijn bevoegdheid heeft of zijn afgevaardigde;3° tegemoetkomingen : de inkomensvervangende, de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;4° burgemeester : de burgemeester, of de door de burgemeester gemachtigde ambtenaar van het gemeentebestuur;5° hoofdverblijfplaats : de hoofdverblijfplaats in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen;6° Dienst : de Dienst voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap van de Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap;7° Medische Dienst : de medische dienst van de Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap.

Art. 2.§ 1. Voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde wordt onder dienstige inlichtingen verstaan, alle inlichtingen die de persoon met een handicap op het gebied waarop zijn aanvraag tot tegemoetkoming betrekking heeft, duidelijkheid verschaffen over zijn persoonlijke toestand.

Deze inlichtingen worden verstrekt op basis van de wetgeving en jurisprudentie die toepasselijk zijn op de datum van het verzoek tot inlichtingen.

De in het eerste lid bedoelde inlichtingen betreffen : 1° de voorwaarden voor de opening van het recht op een tegemoetkoming;2° het bedrag van de tegemoetkoming alsook de elementen die in aanmerking werden genomen om dit bedrag vast te stellen. § 2. De in artikel 3, vierde lid, van dezelfde wet bepaalde termijn van 45 dagen gaat in op de datum van ontvangst van het verzoek tot inlichtingen bij de dienst. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen inzake de toekenning van de tegemoetkomingen Afdeling 1. - De aanvraag

Art. 3.De aanvraag tot tegemoetkoming wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de persoon met een handicap zijn hoofdverblijfplaats heeft.

De burgemeester kan een ambtenaar van het gemeentebestuur aanstellen aan wie hij de machtiging verleent om deze aanvraag in ontvangst te nemen.

Het toezenden van de stukken aan de persoon met een handicap gebeurt op zijn hoofdverblijfplaats.

Van deze verplichting kan evenwel afgeweken worden op schriftelijk verzoek dat aan de Dienst gericht wordt door de gerechtigde of één van de personen bedoeld in artikel 24, § 3, eerste lid.

Art. 4.De aanvraag mag ten vroegste worden ingediend de eerste dag van de twaalfde maand voor deze tijdens welke de aanvrager de leeftijd van 21 jaar bereikt of, vóór de leeftijd van 21 jaar, vanaf de dag waarop hij huwt of een kind ten laste heeft of voldoet aan de in artikel 3, laatste lid, van de wet bedoelde voorwaarde.

Art. 5.De aanvrager moet zich persoonlijk bij de burgemeester aanmelden en in het bezit zijn van zijn identiteitskaart.

Hij kan zich evenwel laten vertegenwoordigen door een derde aan wie hij een speciale lastgeving verleent. Deze moet meerderjarig zijn en in het bezit zijn van zijn identiteitskaart, de identiteitskaart van de aanvrager en een volmacht.

Als de aanvrager niet kan ondertekenen zet hij een kruisje op de aanvraag; deze wordt mede ondertekend door de burgemeester.

Art. 6.De dag zelf waarop de aanvrager of zijn lasthebber zich aanmeldt om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen, schrijft de burgemeester deze aanvraag in in het door de Dienst ter beschikking gestelde register. Dat register moet chronologisch worden bijgehouden, zonder tussenruimten, doorhalingen of kanttekeningen.

De burgemeester kan, op zijn verzoek en indien de plaatselijke noodwendigheden het vereisen, door de Dienst ertoe gemachtigd worden twee of meer inschrijvingsregisters van de aanvragen bij te houden, op voorwaarde dat aan de Dienst de plaatsen, dagen en uren van gebruik van de bijkomende registers worden meegedeeld.

De aanvrager of zijn lasthebber tekent het register in het daartoe voorbehouden vak. Zo hij niet kan tekenen, brengt hij een kruisje aan.

Art. 7.§ 1. De burgemeester noteert de aanvraag tot tegemoetkoming op een formulier conform het door de Dienst vastgestelde model; daarop vermeldt hij het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals alle inlichtingen met betrekking tot de burgerlijke staat, de nationaliteit en de hoofdverblijfplaats van de aanvrager en, in voorkomend geval, van de personen met wie hij een huishouden vormt zoals bedoeld in artikel 7, § 3, van de wet.

Hij verklaart dat de inlichtingen met betrekking tot de identiteit en het huishouden van de aanvrager juist zijn, dat al de op het bedoelde formulier voorkomende vragen werden gesteld en dat de antwoorden op de juiste wijze werden weergegeven.

Hij doet een verklaring ondertekenen waarin de aanvrager bevestigt dat de verstrekte inlichtingen oprecht en volledig zijn. Indien de aanvrager of zijn lasthebber niet kan tekenen, brengt hij een kruisje aan.

Hij stuurt deze getekende verklaring naar de Dienst. § 2. De burgemeester overhandigt de aanvrager een ontvangstbewijs van de aanvraag, dat de datum vermeldt waarop hij zich heeft aangemeld voor het indienen van zijn aanvraag.

Het ontvangstbewijs, het aanvraagformulier en de inschrijving in het bij artikel 6 bedoelde register moeten dezelfde datum dragen.

Alleen de inschrijving in het register levert het bewijs van de datum van indiening van de aanvraag. § 3. In geen enkel geval mag de burgemeester de indiening van een aanvraag weigeren. § 4. De burgemeester overhandigt de aanvrager in voorkomend geval het formulier voor het geneeskundig getuigschrift, conform het door de Dienst vastgesteld model.

De burgemeester overhandigt aan de aanvrager het formulier betreffende de aangifte der inkomsten, conform het door de Dienst vastgesteld model. § 5. De burgemeester voegt bij het aanvraagformulier al de documenten die de aanvrager tot staving hiervan wil voorleggen. In voorkomend geval voegt hij er ook de bij artikel 5 bedoelde volmacht bij.

Het aanvraagformulier en, in voorkomend geval, de door de aanvrager bijgevoegde documenten, moeten aan de Dienst worden gezonden binnen vijf werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag.

Al de aanvragen die deel uitmaken van eenzelfde zending worden vermeld op een door de Dienst ter beschikking gesteld borderel, dat in dubbel exemplaar wordt opgemaakt en waarvan een exemplaar, voor ontvangst getekend, door de Dienst wordt teruggezonden aan de burgemeester. § 6. De Dienst stelt de formulieren voor de aanvraag, de aangifte der inkomsten en het geneeskundig getuigschrift ter beschikking van de burgemeester.

Art. 8.Wanneer de aanvraag rechtstreeks ingediend wordt bij de Dienst, stelt deze de betrokkene schriftelijk in kennis van de ter zake te vervullen formaliteiten.

In dit geval en op voorwaarde dat de betrokkene binnen 3 maanden na de verzendingsdatum van de brief van de Dienst een aanvraag indient bij het gemeentebestuur, wordt als datum van indiening van de aanvraag beschouwd : 1° de datum van de aangetekende zending, indien de betrokkene zijn brief bij aangetekend schrijven gericht heeft aan de Dienst;2° de datum van ontvangst van de brief bij de Dienst indien de betrokkene zijn brief bij gewone post verstuurd heeft. Afdeling 2. - Het onderzoek van de aanvraag

Art. 9.§ 1. De Dienst is verplicht zich tot het Rijksregister van de natuurlijke personen te richten om de informatiegegevens bedoeld bij artikel 3, eerste en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen te verkrijgen of wanneer hij de juistheid van deze informatiegegevens nagaat.

Het beroep doen op een andere bron is slechts toegestaan in de mate waarin de nodige informatiegegevens niet bij het Rijksregister verkregen kunnen worden. § 2. De informatiegegevens verkregen bij het Rijksregister van de natuurlijke personen en opgetekend op een identificatiefiche toegevoegd aan het dossier, hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

Deze fiche mag gedateerd en ondertekend worden om de herkomst van deze gegevens en de datum van hun bewijskracht te waarmerken. In dit geval wijst de Minister de personeelsleden aan die gemachtigd zijn tot het aanbrengen van deze waarmerking.

Wanneer het bewijs van het tegendeel aanvaard wordt door de Dienst, deelt deze de inhoud van het aldus aangevraagde informatiegegeven, ten titel van inlichting, mee aan het Rijksregister van de natuurlijke personen en voegt er de bewijsstukken bij.

Art. 10.§ 1. De Dienst onderzoekt de aanvraag.

Hij vraagt aan de aanvrager alle nodige bescheiden of bewijsstukken en verzamelt de inlichtingen om de rechten van de aanvrager te kunnen onderzoeken. § 2. De aanvrager is ertoe gehouden aan de Dienst de gevraagde inlichtingen te verstrekken met het oog op het onderzoek van zijn dossier. Inzonderheid dient hij het formulier voor het geneeskundig getuigschrift, ingevuld en ondertekend door een arts van zijn keuze, en desgevallend het formulier betreffende de aangifte der inkomsten, onder gesloten omslag te bezorgen aan de Dienst. § 3. Indien de aanvrager de gevraagde documenten of informatie niet terugstuurt binnen de maand, stuurt de Dienst een herinneringsschrijven.

Indien de aanvrager, ondanks dit herinneringsschrijven, gedurende meer dan een maand nalaat de gevraagde inlichtingen te verschaffen, beslist de Dienst, na alle voor het inwinnen van die inlichtingen dienstige stappen te hebben gedaan, op grond van de elementen waarover hij beschikt, tenzij de aanvrager schriftelijk de redenen opgeeft die een langere antwoordtermijn rechtvaardigen. Indien onvoldoende elementen voorhanden zijn, wordt de tegemoetkoming geweigerd. § 4. De tegemoetkomingen mogen zonder nader onderzoek geweigerd worden als voldoende elementen voorhanden zijn waaruit duidelijk blijkt dat de aanvrager niet de voorwaarden vervult om de tegemoetkomingen te verkrijgen.

Art. 11.De onderzoeken met het oog op het vaststellen van de vermindering van het verdienvermogen of van het gebrek aan of vermindering van de zelfredzaamheid worden uitgevoerd door een arts van de Medische Dienst of door een arts of een multidisciplinair team daartoe aangewezen door de Minister.

De Medische Dienst is belast met het toezicht op de arts en het multidisciplinair team aangewezen door de Minister wat betreft de door hen uitgevoerde onderzoeken in het kader van de wet.

De Minister mag aan de arts en het multidisciplinair team die door hem werden aangewezen, instructies geven met het oog op de eenvormige toepassing van de wet en van haar uitvoeringsbesluiten.

De persoon met een handicap heeft het recht om zich bij de onderzoeken bedoeld in dit artikel, te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt.

De arts en het multidisciplinair team leven de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt na bij het uitvoeren van de onderzoeken bedoeld in dit artikel.

Art. 12.De in artikel 11, eerste lid, bedoelde onderzoeken geschieden op verzoek van de Dienst.

Het resultaat van het onderzoek moet binnen drie maanden aan de Dienst worden medegedeeld.

De Medische Dienst, de arts of het multidisciplinair team aangewezen door de Minister vordert van de aanvrager de geneeskundige getuigschriften die noodzakelijk geacht worden.

Teneinde de in het eerste lid bedoelde onderzoeken te kunnen verrichten, wordt aan de aanvrager een oproeping gestuurd. Indien hij nalaat zich voor het onderzoek aan te melden, wordt hem een tweede oproeping gestuurd.

Indien de aanvrager, ondanks de tweede oproeping, nalaat zich voor het onderzoek aan te melden, beslist de Medische Dienst op grond van de elementen waarover hij beschikt, tenzij de aanvrager schriftelijk de redenen opgeeft die een langere termijn rechtvaardigen. Indien onvoldoende elementen voorhanden zijn, wordt een afwijzende beslissing genomen.

Indien de belanghebbende in de onmogelijkheid verkeert zich te verplaatsen, wordt het onderzoek ter plaatse verricht.

Art. 13.§ 1. De termijn tussen de datum van ontvangst van de aanvraag of de datum van de kennisname van het feit dat aanleiding geeft tot een ambtshalve onderzoek en de eerste dag van de maand waarin de betaling van de eerste maandelijkse termijn van de tegemoetkoming wordt verricht, mag niet hoger zijn dan acht maanden.

Indien de Dienst geen beslissing kan nemen binnen de gestelde termijn van acht maanden, deelt hij dit schriftelijk mee aan de betrokkene.

Indien de tussenkomst van een andere instelling van sociale zekerheid vereist is om een beslissing te kunnen nemen, wordt deze instelling door de Dienst ondervraagd. § 2. De termijn van acht maanden bedoeld in § 1 wordt geschorst zolang de betrokkene of een buitenlandse instelling de door de Dienst gevraagde inlichtingen, noodzakelijk voor het nemen van een beslissing, niet volledig verstrekt heeft.

Het opvragen van het geneeskundig getuigschrift aan de betrokkene schorst de termijn evenwel niet, op voorwaarde dat de betrokkene de gevraagde gegevens aan de Dienst bezorgt binnen de maand na de afgifte ervan door de burgemeester of na de toezending ervan door de Dienst. § 3. De tegemoetkomingen brengen van rechtswege verwijlintresten op vanaf hun eisbaarheid maar ten vroegste vanaf het verstrijken van de termijn van acht maanden bedoeld in § 1.

Deze intresten worden tegen de wettelijke voet berekend. Zij hebben betrekking op de maandelijkse termijnen alsmede op de eventuele achterstallige bedragen die aan de persoon met een handicap betaald hadden moeten worden tussen de datum bedoeld in het eerste lid en de eerste dag van de maand waarin de eerste maandelijkse betaling werd verricht. § 4. Er worden geen verwijlintresten betaald zoals bedoeld in dit artikel voor de periode waarvoor gerechtelijke intresten moeten betaald worden. Afdeling 3. - De beslissingen

Art. 14.Het recht op de tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die in de loop waarvan de aanvrager voldoet aan de voorwaarden bepaald bij de wet en ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de aanvraag.

Het recht op de tegemoetkoming gaat evenwel in op de eerste dag van de maand die volgt op die in de loop waarvan de aanvrager de leeftijd van 21 jaar bereikt, voor zover hij tot deze leeftijd de bijkomende gezinsbijslag voor kinderen met een handicap heeft genoten, dat hij aan de voorwaarden bepaald bij de wet voldoet, en dat de aanvraag ingediend wordt ten laatste zes maanden na de datum waarop de aanvrager de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Art. 15.Wanneer de Dienst een beslissing ter kennis brengt na haar ingangsdatum, houdt hij van rechtswege rekening met de feiten die zich hebben voorgedaan en de elementen die werden voorgelegd tussen de ingangsdatum van de beslissing en de datum waarop ze ter kennis gebracht werd voor zover de Dienst vóór de datum van de kennisgeving van de beslissing in kennis gesteld werd van deze elementen en feiten. HOOFDSTUK II. - De nieuwe beslissingen

Art. 16.Wanneer de Dienst een nieuwe beslissing neemt die uitwerking heeft na de 65ste verjaardag van de gerechtigde op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming, is het verdienvermogen of de graad van zelfredzaamheid die in aanmerking wordt genomen, deze die voor de laatste maal is vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar. Afdeling 1. - De nieuwe aanvraag

Art. 17.§ 1. Een nieuwe aanvraag mag worden ingediend wanneer zich volgens de aanvrager wijzigingen voordoen die de toekenning of verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen.

De nieuwe aanvragen kunnen strekken tot herziening ofwel van de beoordeling van het verdienvermogen of van de graad van zelfredzaamheid van de persoon met een handicap, wegens een wijziging van zijn lichamelijke of psychische toestand, ofwel van het voldoen aan de andere toekenningsvoorwaarden.

Vanaf de 65ste verjaardag kan een nieuwe aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming of de integratietegemoetkoming slechts worden ingediend wanneer deze tegemoetkoming betaalbaar was op de 65ste verjaardag van de persoon met een handicap en voor zover ze na die datum betaalbaar bleef. § 2. Een nieuwe aanvraag kan slechts gegrond worden verklaard wanneer zij gestaafd wordt door nieuwe bewijselementen of ten gevolge van een wijziging in een wettelijke of reglementaire bepaling. § 3. De beslissing die ten gevolge van de nieuwe aanvraag genomen wordt, heeft uitwerking op de eerste van de maand die volgt op die tijdens welke de nieuwe aanvraag werd ingediend.

Zo de aanvraag evenwel wordt ingediend binnen drie maanden volgend op de datum waarop zich een feit heeft voorgedaan dat de toekenning of de verhoging van de uitkering rechtvaardigt of de datum waarop de aanvrager hiervan kennis gekregen heeft, kan de nieuwe beslissing uitwerking hebben op de eerste van de maand die op eerstgenoemde datum volgt en ten vroegste op dezelfde datum als de te wijzigen beslissing.

Art. 18.§ 1. Een nieuwe aanvraag moet worden ingediend wanneer er een feit of een element bestaat dat tot een weigering of een vermindering van het bedrag van de tegemoetkoming aanleiding kan geven, tenzij deze het gevolg is van een wijziging aan de informatiegegevens bedoeld bij artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, voor zover deze wijziging meegedeeld werd aan het bevoegde gemeentebestuur.

Zo ook neemt de Dienst een nieuwe beslissing wanneer hij van een dergelijk feit op de hoogte is. § 2. De nieuwe beslissing heeft uitwerking op de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop het feit of het element een invloed uitoefent op het bedrag van de tegemoetkoming.

Wanneer de nieuwe aanvraag evenwel ingediend wordt binnen 3 maanden na de kennisname door de betrokkene van het feit of het element dat tot de nieuwe beslissing aanleiding geeft, heeft de nieuwe beslissing uitwerking op de eerste van de maand volgend op de kennisgeving ervan.

Art. 19.De nieuwe aanvragen worden ingediend bij de burgemeester op de wijze zoals bepaald in de artikelen 5, 6 en 8.

Alleen wanneer een herziening van de beoordeling van het vermogen tot verdienen of van de graad van zelfredzaamheid, wegens een wijziging van de lichamelijke of psychische toestand gevraagd wordt, overhandigt de burgemeester het in artikel 7, § 4, eerste lid, bedoelde formulier aan de aanvrager.

Art. 20.De nieuwe aanvraag wordt onderzocht overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 9 tot 13.

Wanneer de nieuwe aanvraag geen betrekking heeft op de beoordeling van het verdienvermogen of van de graad van zelfredzaamheid wordt niet tot een nieuw medisch onderzoek overgegaan. Afdeling 2. - De intrekking van de beslissing

Art. 21.De Dienst kan zijn beslissing intrekken en een nieuwe beslissing nemen binnen de termijn voor het instellen van een beroep bij het bevoegde arbeidsgerecht of, indien het beroep reeds is ingesteld, tot aan de sluiting van de debatten, wanneer : 1° op de datum waarop de tegemoetkoming is ingegaan, het recht door een wettelijke of reglementaire bepaling is gewijzigd;2° een nieuw feit of nieuw bewijsmateriaal dat een weerslag heeft op de rechten van de verzoeker, tijdens het geding wordt ingeroepen;3° vastgesteld wordt dat de administratieve beslissing aangetast is door een onregelmatigheid of een materiële vergissing. Afdeling 3. - Het ambtshalve onderzoek

Art. 22.Wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of materiële vergissing, neemt de Dienst van ambtswege een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten ingaan.

Onverminderd de toepassing van artikel 21, heeft de nieuwe beslissing, indien de vergissing aan de Dienst te wijten is, uitwerking op de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving ervan, als het recht op de tegemoetkoming kleiner is dan het aanvankelijk toegekende recht.

Art. 23.§ 1. In afwijking van de artikelen 18 en 21 wordt ambtshalve overgegaan tot een herziening van het recht op de tegemoetkoming : 1° wanneer de gerechtigde niet meer beantwoordt aan de in artikel 4 van de wet bedoelde voorwaarden van nationaliteit of verblijf. De nieuwe beslissing heeft uitwerking op de eerste dag van de maand na die in de loop waarvan de gerechtigde niet meer aan de gestelde voorwaarde voldoet; 2° wanneer zich een wijziging die een weerslag heeft op de categorie bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet, voordoet in de samenstelling van het huishouden. De nieuwe beslissing heeft uitwerking op de eerste dag van de maand na die in de loop waarvan de samenstelling van het huishouden wijzigt; 3° wanneer de gerechtigde geen kind meer ten laste heeft en dit feit een weerslag heeft op de categorie bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet. De nieuwe beslissing heeft uitwerking op de eerste dag van de maand na die in de loop waarvan de kinderlast wegvalt; 4° wanneer het inkomen voortkomend uit werkelijk door de persoon met een handicap gepresteerde arbeid wordt vervangen door uitkeringen bedoeld in artikel 7, § 2, van de wet. De nieuwe beslissing heeft uitwerking op de eerste dag van de maand na die in de loop waarvan het inkomen door de bedoelde uitkering werd vervangen; 5° op de datum bepaald door een vorige beslissing wanneer die werd getroffen op grond van voorlopige of evoluerende elementen. De nieuwe beslissing heeft uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van de beslissing; 6° vijf jaar na de eerste ingangsdatum van de laatste beslissing waarbij een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming werd toegekend.Deze herziening heeft nochtans geen betrekking op de beoordeling van het verdienvermogen of de graad van zelfredzaamheid.

De nieuwe beslissing heeft uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van de beslissing; 7° wanneer de gerechtigde niet meer voldoet aan de voorwaarden van verdienvermogen of van de graad van zelfredzaamheid. De nieuwe beslissing heeft uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van de beslissing. § 2. De nieuwe beslissing kan geen uitwerking hebben vóór de ingangsdatum van de beslissing waarbij voor de eerste maal een tegemoetkoming wordt toegekend. HOOFDSTUK III. - Algemene bepalingen inzake de betaling van de tegemoetkomingen Afdeling 1. - Betalingsmodaliteiten.

Art. 24.§ 1. De tegemoetkomingen worden per maand en per twaalfden uitbetaald.

Het uitvoeren van betalingen gebeurt op de verblijfplaats van de persoon met een handicap. § 2. De uitbetaling van de tegemoetkomingen wordt uitgevoerd door overschrijving op een rekening bij een financiële instelling die werd geopend op naam van de persoon met een handicap of waarop deze een volmacht heeft.

Onder de financiële instellingen, bedoeld in het vorige lid, moet worden verstaan : 1° de in België gevestigde banken;2° de instellingen bedoeld in artikel 13, tweede lid, b) en c), van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;3° de post. De persoon aan wie een tegemoetkoming wordt betaald, gaat er mee akkoord dat bedragen die ten onrechte betaald werden ten gevolge van overlijden of vertrek naar het buitenland, teruggevorderd kunnen worden via de instelling die de financiële rekening beheert. § 3. In afwijking van § 2 gebeurt de uitbetaling van de tegemoetkomingen : 1° aan de voogd, wanneer de gerechtigde onbekwaam is verklaard;2° aan de persoon die de ouderlijke macht uitoefent wanneer de gerechtigde een minderjarige is die uitsluitend onder de ouderlijke macht staat of wanneer het een minderjarige of een meerderjarige betreft, die, bij toepassing van artikel 487bis van het Burgerlijk Wetboek, in staat van verlengde minderjarigheid is geplaatst;3° aan de voogd wanneer het een minderjarige betreft die hetzij uitsluitend onder voogdij, hetzij tegelijkertijd onder de ouderlijke macht en onder voogdij staat, of wanneer het een minderjarige of een meerderjarige betreft die, bij toepassing van artikel 487bis van het Burgerlijk Wetboek, in staat van verlengde minderjarigheid is geplaatst;4° aan de bij toepassing van artikel 1246 van het Gerechtelijk Wetboek aangestelde voorlopige bewindvoerder wanneer de onbekwaamverklaring van de gerechtigde is gevorderd;5° aan de voorlopige bewindvoerder aangesteld door de commissie voor sociale bescherming of door de vrederechter bij toepassing van artikel 29 van de wet van 1 juli 1964;6° aan de voorlopige bewindvoerder door de vrederechter aangesteld bij toepassing van artikel 488bis, b) §1 van het Burgerlijk Wetboek. In de gevallen bedoeld in vorig lid, geschiedt de betaling op een financiële rekening geopend op naam van de gerechtigde waarop de aangestelde voorlopige bewindvoerder, voogd of ouder een volmacht heeft. § 4. In afwijking van § 2, en op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de gerechtigde, kan de uitbetaling ook gebeuren door postassignaties waarvan het bedrag ten huize betaalbaar is in handen van de gerechtigden.

Art. 25.In afwijking van artikel 24, § 1, gebeurt de betaling per postassignatie jaarlijks in december voor de in de loop van het jaar vervallen termijnen, wanneer het per maand te betalen globaal bedrag lager is dan 11,45 EUR. Het bovenvermelde bedrag is gekoppeld aan de spilindex 103,14 (basis 1996 = 100) van de consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommi sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der werknemers, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer der consumptieprijzen worden gekoppeld.

Art. 26.Het bedrag van de uit te betalen tegemoetkomingen wordt vastgesteld zonder rekening te houden met de eurogedeelten beneden de vijftig honderdsten van een cent. De eurogedeelten van vijftig honderdsten van een cent en meer worden voor één eurocent gerekend. De afronding op de euro geschiedt op het uit te betalen maandelijks bedrag. Afdeling 2. - De betaling van voorschotten

Art. 27.In geval van toepassing van artikel 7, § 4, van de wet moet de aanvrager van het voorschot aanduiden op welke uitkeringen of vergoedingen hij een voorschot wenst te verkrijgen, door wie deze naar zijn mening verschuldigd zijn en voor welke periode.

Hij moet eveneens mededelen of de instanties welke deze uitkeringen of vergoedingen verschuldigd zijn, voorschotten hebben toegekend.

De aanvrager moet de Dienst bovendien verwittigen van zodra hij deze uitkeringen of vergoedingen verkrijgt.

Het voorschot wordt niet toegekend voor perioden voorafgaand aan de aanvraag.

Het wordt verleend ten belope van de bedragen van de tegemoetkoming waarop de persoon met een handicap aanspraak kan maken. Afdeling 3. - Betalingsvoorwaarden

Art. 28.De tegemoetkomingen worden niet uitbetaald voor de duur van hun gevangenschap of opsluiting aan de personen met een handicap die in gevangenis zijn opgesloten of die in een instelling van sociaal verweer zijn opgenomen.

De belanghebbenden mogen evenwel aanspraak maken op de tegemoetkomingen die betrekking hebben op de periode van hun voorlopige hechtenis op voorwaarde dat zij van het misdrijf dat tot die hechtenis aanleiding heeft gegeven, bij een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke uitspraak werden vrijgesproken. Hetzelfde geldt voor de gevallen van buitenvervolgingstelling of van buitenzaakstelling. Afdeling 4. - De terugvordering van ten onrechte ontvangen

tegemoetkomingen

Art. 29.De Minister kan, in behartenswaardige gevallen en na advies van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan de personen met een handicap, voor het geheel of voor een gedeelte afzien van de terugvordering van de tegemoetkomingen die ten onrechte uitbetaald werden, ingeval de schuldenaar geen enkele fout of nalatigheid treft.

De Minister gaat niet over tot de terugvordering van de onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen wanneer het onverschuldigd betaalde bedrag lager is dan 335,00 EUR op voorwaarde dat de schuldenaar geen bedrog, arglist of bedrieglijke handelingen heeft begaan en dat er geen vervallen en nog niet uitbetaalde achterstallen van tegemoetkomingen voorhanden zijn. In dat laatste geval wordt schuldvergelijking toegepast.

Het bovenvermelde bedrag is gekoppeld aan de spilindex 103,14 (basis 1996 = 100) van de consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommi sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der werknemers, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer der consumptieprijzen worden gekoppeld.

Art. 30.De aanvraag tot verzaking gebeurt bij aangetekende brief.

Indien de aanvraag bij gewone brief gebeurt, begint de termijn bedoeld in artikel 16, § 6, van de wet te lopen vanaf de datum van ontvangst van de brief door de Dienst.

Art. 31.De Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap omvat een Franstalige en een Nederlandstalige afdeling.

Elke afdeling is samengesteld uit een voorzitter en zeven leden die, uit hoofde van hun deelname aan de activiteiten van instellingen die zich met zorg voor personen met een handicap bezighouden of wegens hun sociale activiteiten, daartoe bijzonder geschikt zijn.

De voorzitters en de leden worden door Ons benoemd voor een termijn van zes jaar.

De voorzitter of het lid dat ter vervanging van een overleden of uittredend voorzitter of lid wordt benoemd, voleindigt diens mandaat.

Een ambtenaar, vertegenwoordiger van de Minister, woont de vergadering bij. Hij heeft raadgevende stem.

Het secretariaat van elke afdeling wordt waargenomen door een ambtenaar, aangewezen door de Minister.

Art. 32.De Commissie geeft haar advies binnen dertig dagen na de voorlegging van de gevallen door het secretariaat.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 33.De voorzitters, de leden en de ambtenaar-vertegenwoordiger van de Minister hebben recht op een presentiegeld. De secretarissen genieten een vergoeding.

De bedragen van presentiegeld en vergoeding zijn dezelfde als deze voor de Nationale Hoge Raad voor de personen met een handicap.

De voorzitters en de leden van de Commissie krijgen in voorkomend geval verblijfsvergoedingen en de terugbetaling van de reiskosten, overeenkomstig de reglementering die geldt voor de ambtenaar van rang 13 van de ministeries. HOOFDSTUK IV. - De betaling van de vervallen en bij het overlijden van de gerechtigde niet betaalde tegemoetkomingen

Art. 34.In geval van overlijden van de gerechtigde op een tegemoetkoming, worden de vervallen en niet uitbetaalde termijnen van ambtswege uitbetaald aan de echtgenoot of de persoon met wie de gerechtigde samenleefde in het kader van een wettelijk samenlevingscontract, althans voor zover er feitelijke samenwoonst was op het ogenblik van zijn overlijden.

Bij ontstentenis van de in het eerste lid bedoelde echtgenoot of persoon worden de vervallen en niet uitbetaalde termijnen, met inbegrip van de uitkering voor de maand van overlijden voor zover de gerechtigde niet overleden was op de in het nationaal compensatiesysteem geldende uitvoeringsdatum of, bij betaling via postassignatie, op de uitgiftedatum ervan, uitbetaald in volgende orde : 1° aan de kinderen met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van zijn overlijden;2° aan de vader en de moeder met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van zijn overlijden;3° aan ieder persoon met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van zijn overlijden;4° aan de persoon die in de verplegingskosten tussenbeide kwam;5° aan de persoon die de begrafeniskosten betaalde. De vervallen en aan de overleden gerechtigde niet uitbetaalde termijnen worden van ambtswege uitbetaald aan de in het eerste lid beoogde rechthebbende en bij ontstentenis van deze, aan de in het tweede lid, 1° beoogde rechthebbenden, en bij ontstentenis van deze aan de in het tweede lid, 2°, beoogde rechthebbende.

De overige hierboven vermelde rechthebbenden, die de betaling van de vervallen en aan een overleden gerechtigde niet uitgekeerde termijnen in hun voordeel verlangen, moeten een aanvraag tot de Minister richten.

De gedagtekende en ondertekende aanvraag wordt ingediend door middel van een formulier waarvan het model wordt vastgesteld door de Dienst.

De burgemeester van de gemeente waar de overledene zijn hoofdverblijfplaats had of de burgemeester van de gemeente waar de overledene samenleefde met één der in het tweede lid, 3°, bedoelde personen bevestigt de juistheid van de op dit formulier vermelde gegevens en ondertekent dit mede. De personen bedoeld in het tweede lid, 4° en 5°, kunnen de aanvraag laten ondertekenen door de burgemeester van hun hoofdverblijfplaats.

Op straffe van verval moeten de aanvragen tot uitbetaling van termijnen ingediend worden binnen een termijn van zes maanden.

Die termijn gaat in op de dag van het overlijden van de gerechtigde of op de dag van de verzending van de kennisgeving van de beslissing, indien deze na het overlijden verzonden werd.

Wanneer deze kennisgeving aan de afzender teruggezonden wordt wegens het overlijden van de gerechtigde, wordt een nieuwe kennisgeving gezonden aan de burgemeester van de gemeente waar de overledene zijn hoofdverblijfplaats had. De burgemeester bezorgt deze kennisgeving aan de persoon, die krachtens het eerste of tweede lid, voor de uitbetaling van de termijnen in aanmerking komt. HOOFDSTUK V. - Opheffingsbepalingen Afdeling 1. - Opheffingen in het koninklijk besluit van 6 juli 1987Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/1987 pub. 17/02/2005 numac 2005000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten. - Duitse vertaling sluiten

betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming

Art. 35.De artikelen 1bis, 10 tot 27, 29 tot en met 31 en 33 tot en met 38 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/1987 pub. 17/02/2005 numac 2005000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten. - Duitse vertaling sluiten betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming worden opgeheven. Afdeling 2. - Opheffingen in het koninklijk besluit van 5 maart 1990

betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Art. 36.De artikelen 1bis, 25 tot en met 46, 48 tot en met 50bis van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden worden opgeheven. HOOFDSTUK VI. - Inwerkingtreding

Art. 37.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2003, met uitzondering van artikel 34, dat in werking treedt op 1 januari 2003.

Art. 38.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^