Koninklijk Besluit van 22 mei 2005
gepubliceerd op 14 juni 2005

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2003 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 v

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005002072
pub.
14/06/2005
prom.
22/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 MEI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2003 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen en tot overneming van een aantal huurcontracten van de Kamers van Ambachten en Neringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op de programmawet van 22 december 1989, inzonderheid op artikel 334 § 4;

Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 75;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, zoals nadien gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2003 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen en tot overneming van een aantal huurcontracten van de Kamers van Ambachten en Neringen;

Gelet op de programmawet van 9 juli 2004, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op een vergetelheid in de kadastrale gegevens van het gebouw Leuven - J.P Minckelerstraat;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tekst van het artikel 1 wordt als volgt gewijzigd : « Worden toegevoegd aan de lijst bedoeld in het artikel 19 van de wet van 1 april 1971 de volgende gebouwen : - Antwerpen - Mechelsesteenweg 137, gekadastreerd sectie F nr. 1409 M - Leuven - J. P. Minckelerstraat 62-64, gekadastreerd sectie A nr. 894 B 28 en nr. 894 A 28/deel - Brugge - Braambergstraat 25, gekadastreerd sectie B nr. 924 E - Bergen - rue 1er Chasseurs à Cheval 16, gekadastreerd sectie B nr. 706 M 66 - Hasselt - Sint-Truidersteenweg 206, gekadastreerd sectie F nrs. 510 A 2 en 510 Z - Aarlen - twee appartementen met burelen, gelegen in het gebouw avenue Nothomb 10/6, gekadastreerd sectie A nr. 1037 F 4 - Namen - Rempart de la Vierge 2, / Rue Grandgagnage, gekadastreerd sectie C nr. 1228/deel waarvan het beheer in naam en voor rekening van de Staat wordt opgedragen aan de Regie der Gebouwen. »

Art. 2.Onze Minister van Financiën is belast met de vaststelling van de basisakten betreffende de goederen vermeld in artikel 1 van dit besluit.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^