Koninklijk Besluit van 22 mei 2019
gepubliceerd op 14 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019202637
pub.
14/06/2019
prom.
22/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202637

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, artikel 45, § 1, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1974;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op het advies van het Beheerscomité voor de beroepsziekten van Fedris, gegeven op 10 april 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d.5 april 2019;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 12 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/09/2017 numac 2017030932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017, tot vasts type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017203163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de eindeloopbaan - afwijkend stelsel met toepassing van de sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende : " Vanaf het jaar 2019 is deze coëfficiënt vastgesteld op 1,1729. ".

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014022426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten, wordt tussen het veertiende en het vijftiende lid het volgende lid ingevoegd, luidende : "Indien de begindatum van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge de beroepsziekte is vastgesteld ten laatste op 31 december 2009, wordt deze coëfficiënt vanaf 1 augustus 2019 vastgesteld op 1,007 en vanaf 1 januari 2020 op 1,008.".

Art. 3.In artikel 5bis van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/09/2017 numac 2017030932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017, tot vasts type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017203163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de eindeloopbaan - afwijkend stelsel met toepassing van de sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "Vanaf 1 september van elk jaar, en dit vanaf 1 september 2019, wordt het bedrag van de uitkering behorend bij een arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 5, verhoogd met een coëfficiënt van 1,02 als de begindatum van de arbeidsongeschiktheid te wijten aan de beroepsziekte is vastgelegd tussen 1 januari en 31 december inbegrepen van het jaar waarvan het jaartal overeenstemt met het lopende jaar verminderd met 5 eenheden."; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "In afwijking van het voorgaande lid wordt het bedrag van de uitkering behorend bij een arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 5, verhoogd met een coëfficiënt van 1,02 op 1 januari 2016, als de begindatum van de arbeidsongeschiktheid te wijten aan de beroepsziekte is vastgesteld tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 inbegrepen, en verhoogd met een coëfficiënt van 1,02 op 1 januari 2018, als de begindatum van de arbeidsongeschiktheid te wijten aan de beroepsziekte is vastgesteld tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012 inbegrepen, en verhoogd met een coëfficiënt van 1,02 op 1 januari 2020, als de begindatum van de arbeidsongeschiktheid te wijten aan de beroepsziekte is vastgesteld tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 inbegrepen";3° het derde lid wordt vervangen als volgt : "Met ingang van 1 september 2009, op 1 september 2010, op 1 september 2011, op 1 september 2012, op 1 september 2013, op 1 september 2014, op 1 september 2015, op 1 januari 2016, op 1 september 2017, 1 januari 2018, op 1 september 2019 en op 1 januari 2020 is de verhoging van de coëfficiënt bedoeld in voorgaande 2 leden, voor de uitkering behorend bij een arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 1, niet van toepassing".

Art. 4.Artikel 5ter van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 04/09/2017 numac 2017030932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017, tot vasts type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017203163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de eindeloopbaan - afwijkend stelsel met toepassing van de sluiten is niet van toepassing in 2019 en in 2020.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^