Koninklijk Besluit van 22 november 1999
gepubliceerd op 30 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenscha

bron
diensten van de eerste minister
numac
1999021530
pub.
30/11/1999
prom.
22/11/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden behoren


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1993 en 19 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1995 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren der federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden behoren, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden behoren, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 december 1997, 9 januari 1998, 16 april 1998 en 23 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden behoren, inzonderheid op rubriek 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium in de personeelsformatie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen;

Overwegende dat er voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van voornoemde wetten;

Gelet op het advies 31.139/II/PN van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 26 oktober 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van het Wetenschappelijk Onderzoek, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tabel gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 december 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden behoren, wordt, voor wat betreft de betrekkingen van de graden ingedeel in de trap 1 van de hiërarchie, als volgt gewijzigd : « 7. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 7.1. Emplois permanents - Permanente betrekkingen » Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van het Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van het Wetenschappelijke Onderzoek, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^