Koninklijk Besluit van 22 november 1999
gepubliceerd op 25 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de benoeming van de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

bron
diensten van de eerste minister
numac
1999021579
pub.
25/12/1999
prom.
22/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit houdende de benoeming van de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, met name op artikel 6bis, § 3, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur, en op artikel 92ter, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende oprichting van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op de voordracht van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid van 30 september 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Claude Truffin wordt tot eerste ondervoorzitter van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid benoemd.

Art. 2.Worden tot ondervoorzitter van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid benoemd : Mevr. Els Witte;

De heer François Martou.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 1999.

Art. 4.Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^