Koninklijk Besluit van 22 september 2005
gepubliceerd op 28 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling en tot uitvoering van artikel 692 van het Gerechtelijk Wetboek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009742
pub.
28/09/2005
prom.
22/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling en tot uitvoering van artikel 692 van het Gerechtelijk Wetboek


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op de artikelen 665, 5°, 671, 692, 696 en 1018, eerste lid, 7° gewijzigd bij de wet van 21 februari 2005;

Gelet op de wet van 1 juni 1849 over de herziening der tarieven van gerechtskosten in strafzaken, gewijzigd bij de wetten van 15 mei 1912 en 16 juni 1919, bij het koninklijk besluit nr. 253 van 8 maart 1936, bij de wet van 25 oktober 1950 en bij artikel 71 van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen;

Gelet op de wet van 16 juni 1919 waarbij aan de regering machtiging wordt verleend om aan de bepalingen betreffende de gerechtskosten in strafzaken, in burgerlijke zaken en in handelszaken, wijzigingen aan te brengen;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement betreffende de gerechtskosten in strafzaken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 mei 1952, 23 juni 1965, 14 maart 1968, 3 november 1968, 2 maart 1971, 3 mei 1976, 9 december 1977, 17 juli 1978, 6 juli 1982, 9 maart 1983, 3 augustus 1988, 29 juli 1992, 23 december 1993, 16 november 1994, 13 juni 1999, 25 februari 2003 en 17 december 2003;

Gelet op het artikel 25, § 1 van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling voorziet dat de Koning de datum zal bepalen waarop deze wet in werking zal treden; dat dit uiterlijk zal gebeuren de laatste dag van de zesde maand die volgt op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 april 2005;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 4 juli 2005;

Gelet op het advies nr. 38.721/2/V van de Raad van State, gegeven op 2 augustus 2005, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In titel II van het Algemeen Reglement betreffende de gerechtskosten in strafzaken wordt een artikel 143bis ingevoegd, luidende : « Art. 143bis . De bemiddelaar, die erkend is door de in artikel 1727 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde commissie, ontvangt voor de in artikel 671, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde prestatie een ereloon van 40 EUR per uur en dit ten belope van maximum twintig uur per bemiddeling.

De erkende bemiddelaar ontvangt voor de kosten, bedoeld in artikel 671, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een forfaitaire vergoeding van 50 EUR per bemiddeling.

Het ereloon en de kosten van de bemiddelaar worden begroot, betaald en, bij voorkomend geval, ingevorderd overeenkomstig dit reglement.

Indien niet alle partijen betrokken bij de bemiddeling genieten van rechtsbijstand, zullen de bedragen beoogd in voorafgaande leden worden verdeeld door het aantal partijen betrokken bij de bemiddeling en vermenigvuldigd met het aantal van de partijen die wel rechtsbijstand genieten. ».

Art. 2.Op 30 september 2005 treden in werking : 1° de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling, met uitzondering van de artikelen 1, 11 en 25 die in werking zijn getreden op de dag van publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad ;2° dit besluit.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^