Koninklijk Besluit van 22 september 2005
gepubliceerd op 04 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022778
pub.
04/10/2005
prom.
22/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004 en 27 april 2005, artikel 35, § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, en op artikel 37, § 14bis, ingevoegd bij de wet van 20 december 1995 en vervangen bij de wet van 20 december 1999;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik, inzonderheid op deel I, hoofdstuk 1, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de overeenkomstencommissie apothekers - verzekeringsinstellingen, geformuleerd op 5 september 2003, 28 november 2003, 24 maart 2004, 23 april 2004 en 25 mei 2004;

Gelet op de adviezen van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 14 juli 2004, 20 juli 2004, 8 september 2004 en 12 januari 2005;

Gelet op de adviezen van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, gegeven op 26 juli 2004, 13 september 2004 en 31 januari 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 april 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 3 mei 2005;

Gelet op advies 38.646/1 van de Raad van State, gegeven op 12 juli 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk 1 van deel I van de lijst van vergoedbare medische voeding gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 april 2003, 25 april 2004, 22 mei 2005 en 22 juni 2005, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de tekst wordt aangevuld met een § 2, luidende : « § 2.Preparaten op basis van vitaminen, mineralen en oligo-elementen : De volgende medische voeding wordt slechts vergoed indien ze is voorgeschreven voor kinderen vanaf 11 jaar en volwassenen met fenylketonurie die behandeld worden met een mengsel dat enkel aminozuren bevat of voor kinderen vanaf 11 jaar en volwassenen in geval van anderen aminoacidopathieën (methylmalonacidemie, propionacidemie, leucinose, tyrosinemie type I en II, ornithinetranscarbamylasedeficiëntie, hyperlysinemie, homocystinurie type I, ureumcyclusstoornissen en glutaaracidurie type I).

Met het oog hierop reikt de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging uit waarvan het model is bepaald onder b) van deel II van de lijst en waarvan de geldigheidsduur tot maximum 12 maanden is beperkt.

De machtiging voor vergoeding mag worden verlengd voor nieuwe perioden van maximum 12 maanden op gemotiveerd verzoek van de behandelende arts. » Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° de tekst wordt aangevuld met een § 3, luidende: « § 3.De volgende medische voeding wordt slechts vergoed in categorie B als ze wordt voorgeschreven in één van de volgende indicaties: a) in het geval van een ernstige aandoening wegens een korte dunne darm (met een geleidelijke vermindering van totale parenterale voeding (TPN) met het oog op het instellen van enterale sondevoeding en die het oraal gebruik van het volgend product noodzakelijk maakt) en waarvan de diagnose werd gesteld door een geneesheer-specialist in de pediatrie of in de gastro-enterologie met een bijzondere bekwaamheid in dit domein. Op basis van een omstandig verslag dat is opgesteld door de geneesheer-specialist die de diagnose heeft gesteld en heeft verklaard dat aan voornoemde voorwaarden werd voldaan, levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende een machtiging af waarvan het model is bepaald onder b) van deel II van de lijst en waarvan de geldigheidsduur tot een periode van maximum 6 maanden is beperkt.

De machtiging tot tegemoetkoming mag worden verlengd voor nieuwe perioden van maximum 6 maanden op verzoek van de geneesheer-specialist die de behandeling heeft ingesteld of van de behandelende arts. Dat verzoek wordt voorafgegaan van een « food-challenge » uitgevoerd in een ziekenhuis dat beschikt over een dienst intensieve zorgen. De « food-challenge » wordt niet uitgevoerd bij allergische kinderen die een levensbedreigende anafylactische reactie hebben vertoond of bij deze die nog gevoed worden met TPN. b) in geval van een geobjectiveerde enteropathie ten gevolge van een allergie, een epitheliale dysplasie of een darmvlokkenatrofie of in het kader van een koemelkallergie waarvan de diagnose werd gesteld door een geneesheer-specialist in de pediatrie of in de gastro-enterologie met een bijzondere bekwaamheid in dit domein en na het mislukken van een semi-elementair dieet. Op basis van een omstandig verslag dat is opgesteld door de geneesheer-specialist die de diagnose heeft gesteld en heeft verklaard dat aan voornoemde voorwaarden werd voldaan, levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende een machtiging af waarvan het model is bepaald onder b) van deel II van de lijst en waarvan de geldigheidsduur tot een periode van maximum 6 maanden is beperkt.

De machtiging tot tegemoetkoming mag worden verlengd voor nieuwe perioden van maximum 6 maanden op verzoek van de geneesheer-specialist die de behandeling heeft ingesteld of van de behandelende arts.. Dat verzoek wordt voorafgegaan van een « food-challenge » uitgevoerd in een ziekenhuis dat beschikt over een dienst intensieve zorgen. De « food-challenge » wordt niet uitgevoerd bij allergische kinderen die een levensbedreigende anafylactische reactie hebben vertoond of bij deze die nog gevoed worden met TPN. Uitvoering van de « food challenge »: De « food-challenge » wordt uitgevoerd na 6 maanden en wordt vervolgens elke 6 maand herhaald in het geval van een geobjectiveerde enteropathie, een koemelkallergie en in geval van een ernstige korte dunne darm.

Hij wordt uigevoerd met sterk gehydrolyseerde producten (Aptamil HA, Pregomin, Nutrilon Pepti, Nutramigen, Pregestemil) via een gecentraliseerde procedure waarvoor er internationale richtlijnen bestaan. » Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3° de tekst wordt aangevuld met een § 4, luidende : « § 4.De volgende medische voeding is vergoedbaar in categorie B indien zij wordt voorgeschreven voor de voedingsbehoeften van zuigelingen en kinderen bij een van de volgende indicaties : a) in het kader van een ketogeendieet bij epilepsie, bij pyruvaatdehydrogenasedeficiëntie of bij glucose transporter 1 deficiëntie (GLUT 1) ;b) bij glucose-galactose malabsorptie. Op basis van een omstandig verslag van de behandelende geneesheer waarin aangetoond wordt dat aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan, kent de adviserend geneesheer aan de rechthebbende een machtiging toe waarvan het model is opgenomen in b) van bijlage II van de lijst en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De toelating van de vergoedbaarheid kan voor maximum 12 maanden vernieuwd worden op basis van een nieuwe aanvraag. » Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 4° de tekst wordt aangevuld met een § 5, luidende : « § 5.De volgende medische voeding is vergoedbaar in categorie B indien zij wordt voorgeschreven voor de voedingsbehoeften van zuigelingen en kinderen die lijden aan hypercalcemie, hypercalciurie of osteopetrose.

Op basis van een omstandig verslag van de behandelende geneesheer waarin aangetoond wordt dat aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan, kent de adviserend geneesheer aan de rechthebbende een machtiging toe waarvan het model is opgenomen in b) van bijlage II van de lijst en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De toelating van de vergoedbaarheid kan voor maximum 12 maanden vernieuwd worden op basis van een nieuwe aanvraag. » Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 5° de tekst wordt aangevuld met een § 6, luidende: « § 6.De volgende medische voeding is vergoedbaar in categorie B indien zij wordt voorgeschreven voor de voedingsbehoeften van zuigelingen en kinderen in het kader van chylothorax of bij een dysfunctie in de ss-oxidatie.

Op basis van een omstandig verslag van de behandelende geneesheer waarin aangetoond wordt dat aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan, kent de adviserend geneesheer aan de rechthebbende een machtiging toe waarvan het model is opgenomen in b) van bijlage II van de lijst en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De toelating van de vergoedbaarheid kan voor maximum 12 maanden vernieuwd worden op basis van een nieuwe aanvraag. » Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 6° de tekst wordt aangevuld met een § 7, luidende: « § 7.De volgende medische voeding is vergoedbaar in categorie B indien zij wordt voorgeschreven voor de voedingsbehoeften van zuigelingen en kinderen in het geval van type I glutaaracidurie, methylmalonacidemie, propionacidemie of ureumcyclusstoornissen.

Op basis van een omstandig verslag van de behandelende geneesheer waarin aangetoond wordt dat aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan, kent de adviserend geneesheer aan de rechthebbende een machtiging toe waarvan het model is opgenomen in b) van bijlage II van de lijst en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De toelating van de vergoedbaarheid kan voor maximum 12 maanden vernieuwd worden op basis van een nieuwe aanvraag. » Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^