Koninklijk Besluit van 22 september 2019
gepubliceerd op 18 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019042202
pub.
18/10/2019
prom.
22/09/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042202

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


22 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015409 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019.

Op het voorstel van de Minister bevoegd voor Personen met een Handicap, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van tweeduizend negenhonderdnegenentachtig EUR en achtenvijftig CENTS wordt toegekend aan : OOSTREM VZW Oostremstraat 26, 3020 HERENT Voor de ondersteuning van de activiteiten die plaats zullen vinden in 2019 in het kader van hun project « Beveiligen van verschillende toegangen van Oostrem » De uitbetaling van deze toelage zal geschieden door overschrijving op bankrekening nr : BE18 7430 2825 1565

Art. 2.De toelage voor het artikel 1 is ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019.

Art. 3.De in het artikel 1 vernoemde organisatie moet, te allen tijde, alle documenten en rekeningen betreffende haar activiteiten ter beschikking houden van de daartoe door de Minister van Sociale Zaken aangewezen ambtenaren en beambten.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Personen met een handicap is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister bevoegd voor Personen met een beperking, W. BEKE


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^