Koninklijk Besluit van 23 april 2002
gepubliceerd op 28 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2001 tot vaststelling van de voorwaarden van de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbij

bron
ministerie van justitie
numac
2002009351
pub.
28/05/2002
prom.
23/04/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2001 tot vaststelling van de voorwaarden van de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op de artikelen 508/5, § 2, tweede lid, en 508/13, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998, en op artikel 676, gewijzigd bij dezelfde wet;

Gelet op artikel 9 van de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2001 tot vaststelling van de voorwaarden van de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 december 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de volgende omstandigheden : Overwegende dat het koninklijk besluit van 10 juli 2001 het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden van de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand opheft;

Overwegende dat het besluit van 10 juli 2001 in werking is getreden op 1 september 2001;

Overwegende dat dit besluit een basisbedrag van het koninklijk besluit van 20 december 1999 overneemt en dat dit bedrag sindsdien werd aangepast aan het prijsindexcijfer dat daartoe berekend en benoemd wordt en dus niet meer als zodanig van toepassing was op het tijdstip dat het besluit van 10 juli 2001 in werking trad;

Overwegende dat het voor de goede rechtsgang noodzakelijk is het koninklijk besluit van 10 juli 2001 zo spoedig mogelijk te wijzigen opdat in dit besluit aangepaste bedragen zouden worden vermeld met ingang van de datum van inwerkingtreding van het besluit;

Overwegende dat het onontbeerlijk en dringend is dat daartoe binnen de kortste termijn een besluit wordt genomen en bekendgemaakt;

Gelet op advies 32.828/2 van de Raad van State, gegeven op 9 januari 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 10 juli 2001 tot vaststelling van de voorwaarden van de kosteloosheid van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand, worden de woorden "25 000 BEF" vervangen door de woorden "642,84 EUR".

Art. 2.In artikel 2, § 1, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "25 000 BEF" vervangen door de woorden "642,84 EUR".

Art. 3.Voor de periode van 1 september 2001 tot 31 december 2001 geldt in de plaats van het bedrag van "642,84 EUR", vermeld in de artikelen 1 en 2, het bedrag van "25 932 BEF".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001.

Art. 5.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^