Koninklijk Besluit van 23 april 2002
gepubliceerd op 18 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot verlenging van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst v

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012604
pub.
18/10/2002
prom.
23/04/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot verlenging van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 oktober 1976, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 26 april 1976, inzonderheid op artikel 2bis , ingevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1987, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 maart 1988;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Gent;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot verlenging van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent".

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 7 oktober 1976, Belgisch Staatsblad van 9 november 1976.

Koninklijk besluit van 26 april 1976, Belgisch Staatsblad van 9 november 1976.

Koninklijk besluit van 30 maart 1988, Belgisch Staatsblad van 9 april 1988.

Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Gent Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001 Verlenging van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (Overeenkomst geregistreerd op 18 mei 2001 onder het nummer 57220/CO/301.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de haven van Gent en op de havenarbeiders, andere dan in vast dienstverband (losse havenarbeiders genaamd), die ze tewerkstellen.

Art. 2.De uitwerking van de bepalingen van artikel 2bis van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975, gesloten in voornoemd paritair subcomité, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", ingevoegd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1987, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 maart 1988, verlengd tot 31 december 2000 bij collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, geregistreerd onder het nummer 51572/CO/301.02, laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1998, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 september 2000, wordt ongewijzigd verlengd tot 31 maart 2003.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2001 en treedt buiten werking op 1 april 2003.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 april 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^