Koninklijk Besluit van 23 april 2008
gepubliceerd op 20 mei 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, eerste lid, 14°, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008012503
pub.
20/05/2008
prom.
23/04/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, eerste lid, 14°, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inzonderheid op artikel 7, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inzonderheid artikel 2, eerste lid, 14°, gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 februari 2003;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, gegeven op 14 maart 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 maart 2007;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid die gemotiveerd wordt door het feit dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft geoordeeld in twee arresten (EHJ, 21 oktober 2004, Commissie/Groothertogdom van Luxemburg, C-445/03 en EHJ, 19 januari 2006, Commissie/Duitse Federale Republiek, C-244/04) dat het in strijd is met artikel 49 van het EG-Verdrag om aan dienstverleners die in een andere Lidstaat zijn gevestigd, voor werknemers die onderdanen zijn van een derde land en die zij willen detacheren, de voorwaarde van een werkvergunning op te leggen indien de gedetacheerde werknemers niet sinds minstens zes maanden in dienst zijn van de dienstverlenende onderneming, dat een overtredingsprocedure momenteel hangend is tegen de Belgische Staat ten einde de bepalingen met betrekking tot de detachering van werknemers die onderdaan zijn van derde landen in overeenstemming te brengen met artikel 49 EG, dat men derhalve artikel 2, eerste lid, 14°, van het voornoemd koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten zo snel mogelijk moet wijzigen teneinde deze bepaling in overeenstemming te maken met het Europese Verdrag;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 44293/1 gegeven op 20 maart 2008, in toepassing van artikel 84, § 1e, 1e lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan artikel 2, eerste lid 14°, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het punt d) wordt opgeheven;2° het punt e), dat het punt d) wordt, wordt vervangen als volgt : « d) deze werknemers over een paspoort en een verblijfsvergunning van een duur die minstens gelijkwaardig is met de duur van de dienstverlening beschikken, teneinde hun terugkeer naar hun land van oorsprong of verblijf te verzekeren.»

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit Gegeven te Brussel, 23 april 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 mei 1999. Koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 juni 1999, Koninklijk besluit van 6 februari 2003, Belgisch Staatsblad van 27 februari 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^