Koninklijk Besluit van 23 april 2017
gepubliceerd op 12 september 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan operationeel personeel van de hulpverleningszones

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017040671
pub.
12/09/2017
prom.
23/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040671

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


23 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan operationeel personeel van de hulpverleningszones


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden sluiten betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden sluiten tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden, artikel 2;

Overwegende de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;

Overwegende het koninklijk besluit van 26 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling sluiten tot indeling van de zones in categorieën in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op de aanvraag van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van 3 december 2015;

Gelet op het advies van de Eerste Minister, gegeven op 10 augustus 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 september 2016;

Gelet op advies 60.715/4 van de Raad van State, gegeven op 18 januari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan operationeel personeel van de hulpverleningszones, dat bijlage van dit besluit vormt, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 3.De minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel op 23 april 2017.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

Bijlage bij het besluit van 23 april 2017 tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het operationeel personeel van de hulpverleningszones Reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het operationeel personeel van de hulpverleningszones. 1. Dit reglement is van toepassing op het operationeel personeel van de hulpverleningszones.2. In dit reglement wordt de minimumleeftijd voor de opname in de Nationale Orden vastgesteld op 40 jaar.3. Een tijdspanne van 10 jaar geldt tussen twee onderscheidingen in de Nationale Orden ten gunste van eenzelfde persoon, behalve wanneer het gaat om eretekens die toegekend worden voor oorlogsfeiten. Die termijn kan zo nodig ingekort worden, zonder evenwel te kunnen worden teruggebracht tot minder dan 5 jaar, wanneer de vorige onderscheiding later werd toegekend dan op de minimumleeftijd die in die leeftijdsklasse voorzien is. 4. In elke leeftijdsklasse, van 40 tot 50, van 50 tot 60 en van 60 tot 65 jaar, mag niemand meer dan eenmaal onderscheiden worden, onverminderd de uitzondering vermeld in het eerste lid van voorgaand artikel.5. Voor de graden van Kolonel, Majoor, Kapitein, Luitenant en Adjudant van de zone zijn 10 jaar dienstanciënniteit en minstens 2 jaar dienstanciënniteit in de graad vereist om aanspraak te kunnen maken op de voorziene onderscheiding.6. Voor de graden van Sergeant, Korporaal en Brandweerman van de zone is minstens 20 jaar anciënniteit vereist om aanspraak te kunnen maken op de eerste onderscheiding.7. Voor de toepassing van dit reglement wordt geen rekening gehouden met de tijdelijke waarneming van functies die tot een hogere hiërarchische rang behoren dan de rang van het werkelijk beklede ambt.8. Aan het operationeel personeel van de hulpverleningszones mogen in geen andere hoedanigheid onderscheidingen in de Nationale Orden toegekend worden. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt wat betreft: 1° eretekens wegens oorlogsfeiten;2° reserveofficieren die mogen kiezen tussen het administratief reglement en het militair reglement;deze keuze is bindend voor de volledige duur van de inschrijving van de betrokkenen in het reservekader van het Leger. 9. Voor de toekenning van een onderscheiding door een andere Minister dan de Minister tot wiens bestuur het personeelslid behoort, is de voorafgaande instemming van deze laatste vereist. Van deze regel wordt slechts afgeweken ingeval de betrokken persoon zich, in oorlogstijd, eventueel bij het Leger bevindt. 10. De tijd die gedurende de administratieve loopbaan onder de wapens wordt doorgebracht, wordt er niet van afgetrokken.11. Indien iemand met toepassing van artikel 7, § 1, van de wet van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden sluiten betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden ten minste het ereteken bezit dat voor zijn positie is voorzien, wordt hem geen ereteken toegekend. Van deze regel wordt slechts afgeweken indien het gaat om eretekens verworven voor oorlogsfeiten. In dit geval mag de betrokken persoon de onderscheiding ontvangen die, in de gezamenlijke rangorde van de drie Orden, onmiddellijk hoger is dan die welke hem (haar) werd toegekend.

Iedere eventualiteit buiten dit geval geeft aanleiding tot de toepassing van artikel 17. 12. Niemand mag worden onderscheiden indien de eindvermelding van de evaluatie "onvoldoende" of "te verbeteren" is.In dat geval wordt de onderscheiding toegekend bij gelegenheid van de eerstvolgende promotie na een evaluatie waarvan de eindvermelding "voldoende" is. 13. Elke toekenning vindt plaats bij gelegenheid van de promotie die voorafgaat aan het ogenblik waarop de betrokken persoon werkelijk aan de voorwaarden zou voldoen om een onderscheiding te krijgen.14. Geen enkele termijn is vereist tussen de toekenning van een onderscheiding in de Nationale Orden en de toekenning van een ereteken van een andere aard.15. a) De dienstanciënniteit omvat alle periodes berekend per volledige maand, tijdens dewelke het personeelslid deel uitmaakte van het operationeel personeel van een hulpverleningszone of van een openbare brandweerdienst.b) Afwezigheidsperiodes die beschouwd worden als periodes van non-activiteit komen niet in aanmerking voor de berekening van de dienstanciënniteit.16. Tuchtstraffen. De volgende tuchtstraffen leiden tot vertraging waarvan de duur hieronder is vermeld: - terechtwijzing: 6 maanden - blaam: 9 maanden - inhouding van wedde: 12 maanden - tuchtschorsing: 24 maanden - terugzetting in graad: 36 maanden.

Deze termijnen vangen aan op de dag dat de straf werd uitgesproken. In die gevallen wordt de onderscheiding toegekend bij gelegenheid van de eerstvolgende promotie na de bovenvermelde termijn. 17. Elke afwijking van dit reglement dient het voorwerp uit te maken van de procedure vermeld in de artikelen 6 en 13 van de wet van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden sluiten betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden. BRANDWEERMANNEN - ZONES 1

Graden

van 40 tot 50 jaar

van 50 tot 60 jaar

van 60 tot 65 jaar

Brandweerman

Zilveren Medaille der Kroonorde

Gouden Medaille der Orde van Leopold II

Korporaal

Sergeant

Gouden Medaille der Kroonorde

Zilveren Palmen der Kroonorde

Adjudant

Gouden Medaille der Kroonorde

Zilveren Palmen der Kroonorde

Gouden Palmen der Kroonorde

Luitenant

Zilveren Palmen der Kroonorde

Ridder in de Orde van Leopold II

Ridder in de Kroonorde

Kapitein

Gouden Palmen der Kroonorde

Ridder in de Kroonorde

Ridder in de Leopoldsorde

Majoor

Ridder in de Orde van Leopold II

Ridder in de Leopoldsorde

Officier in de Orde van Leopold II

Kolonel


BRANDWEERMANNEN - ZONES 2

Graden

van 40 tot 50 jaar

van 50 tot 60 jaar

van 60 tot 65 jaar

Brandweerman

Gouden Medaille der Orde van Leopold II

Gouden Medaille der Kroonorde

Korporaal

Sergeant

Zilveren Palmen der Kroonorde

Gouden Palmen der Kroonorde

Adjudant

Zilveren Palmen der Kroonorde

Gouden Palmen der Kroonorde

Ridder in de Orde van Leopold II

Luitenant

Gouden Palmen der Kroonorde

Ridder in de Kroonorde

Ridder in de Leopoldsorde

Kapitein

Ridder in de Orde van Leopold II

Ridder in de Leopoldsorde

Officier in de Orde van Leopold II

Majoor

Ridder in de Kroonorde

Officier in de Orde van Leopold II

Officier in de Kroonorde

Kolonel


BRANDWEERMANNEN - ZONES 3, 4 EN DBDMH

Graden

van 40 tot 50 jaar

van 50 tot 60 jaar

van 60 tot 65 jaar

Brandweerman

Gouden Medaille der Kroonorde

Zilveren Palmen der Kroonorde

Korporaal

Sergeant

Gouden Palmen der Kroonorde

Ridder in de Orde van Leopold II

Adjudant

Gouden Palmen der Kroonorde

Ridder in de Orde van Leopold II

Ridder in de Kroonorde

Luitenant

Ridder in de Orde van Leopold II

Ridder in de Leopoldsorde

Officier in de Orde van Leopold II

Kapitein

Ridder in de Kroonorde

Officier in de Orde van Leopold II

Officier in de Kroonorde

Majoor

Ridder in de Leopoldsorde

Officier in de Kroonorde

Officier in de Leopoldsorde

Kolonel


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 23 april 2017 tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^