Koninklijk Besluit van 23 augustus 2014
gepubliceerd op 12 september 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het een

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000692
pub.
12/09/2014
prom.
23/08/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, artikel 1, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de 112-centra en het agentschap 112;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 december 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting van 4 april 2014;

Gelet op advies 56.016/2 van de Raad van State, gegeven op 23 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel, vervangen bij koninklijk besluit van 19 december 1997 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 november 1998, 26 mei 1999 en 7 maart 2002 wordt vervangen als volgt : "

Artikel 3.De Brusselse Agglomeratie wordt aangewezen als centrum van het eenvormig oproepstelsel.

Het centrum van het eenvormig oproepstelsel wordt zodanig georganiseerd dat het kan instaan voor de tenlasteneming van de oproepen van heel het grondgebied.

De Brusselse Agglomeratie neemt alle maatregelen die nuttig zijn om zonder onderbreking de werking te waarborgen van het centrum van het eenvormig oproepstelsel."

Art. 2.In artikel 27 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de 112-centra en het agentschap 112 worden de woorden "worden de artikelen 2, § 2 en 3" vervangen door de woorden "wordt artikel 2, § 2".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2013.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 augustus 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, M. WATHELET De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^