Koninklijk Besluit van 23 augustus 2014
gepubliceerd op 27 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000817
pub.
27/10/2014
prom.
23/08/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, de artikelen 14/1 en 224, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 mei 2014;

Overwegende dat een fout in de berekeningsformule geleid heeft tot de indeling van de zone Zuid-Oost van de provincie Oost-Vlaanderen en van de zone 4 (Westhoek) van de provincie West-Vlaanderen in categorie 2 terwijl deze zones een totaalscore van 22 punten hebben, hetgeen overeenstemt met een indeling in categorie 3;

Overwegende dat de rechtzetting van een materiele fout deel uitmaakt van de zaken die een regering in lopende zaken kan behandelen;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage 2 van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het nummer van de categorie vermeld bij de hulpverleningszone Zuid-Oost van de provincie Oost-Vlaanderen wordt vervangen door "3";b) het nummer van de categorie vermeld bij de hulpverleningszone 4 van de provincie West-Vlaanderen wordt vervangen door "3".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 augustus 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^