Koninklijk Besluit van 23 augustus 2014
gepubliceerd op 28 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de brugdagen voor 2014, 2015 en 2016

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012134
pub.
28/11/2014
prom.
23/08/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de brugdagen voor 2014, 2015 en 2016 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de notarisbedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de brugdagen voor 2014, 2015 en 2016.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 augustus 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de notarisbedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2013 Brugdagen voor 2014, 2015 en 2016 (Overeenkomst geregistreerd op 18 februari 2014 onder het nummer 119514/CO/216)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die onder het Paritair Comité voor de notarisbedienden ressorteren.

Met "bedienden" bedoelt men : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2.§ 1. De wettelijke bepalingen betreffende de feestdagen zijn van toepassing op : - de 10 wettelijke feestdagen; - de feesten van de gemeenschappen voor de bedienden die er worden tewerkgesteld. § 2. De feesten van de respectieve gemeenschappen zijn de volgende :

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Vlaamse Gemeenschap

Vrijdag 11/07

Zaterdag 11/07

Maandag 11/07

Communauté flamande

Vendredi 11/07

Samedi 11/07

Lundi 11/07

Franse Gemeenschap

Zaterdag 27/09

Zondag 27/09

Dinsdag 27/09

Communauté française

Samedi 27/09

Dimanche 27/09

Mardi 27/09

Duitstalige Gemeenschap

Zaterdag 15/11

Zondag 15/11

Dinsdag 15/11

Communauté germanophone

Samedi 15/11

Dimanche 15/11

Mardi 15/11


De bedienden tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kiezen de verlofdag voor het feest van de gemeenschap in overeenstemming met de werkgever.

In de Franse Gemeenschap, wordt de conventionele feestdag van 27 september 2014 vervangen door een verlofdag waarvan de datum is vastgesteld na 27 september 2014, in overeenstemming met de modaliteiten voorzien het arbeidsreglement voor het vaststellen van verlofdagen.

In de Duitstalige Gemeenschap, wordt de conventionele feestdag van 15 november 2014 vervangen door een verlofdag waarvan de datum is vastgesteld na 15 november 2014, in overeenstemming met de modaliteiten voorzien het arbeidsreglement voor het vaststellen van verlofdagen.

In de Vlaamse Gemeenschap, wordt de conventionele feestdag van 11 juli 2015 vervangen door een verlofdag waarvan de datum is vastgesteld na 11 juli 2015, in overeenstemming met de modaliteiten voorzien het arbeidsreglement voor het vaststellen van verlofdagen.

In de Franse Gemeenschap, wordt de conventionele feestdag van 27 september 2015 vervangen door een verlofdag waarvan de datum is vastgesteld na 27 september 2015, in overeenstemming met de modaliteiten voorzien het arbeidsreglement voor het vaststellen van verlofdagen.

In de Duitstalige Gemeenschap, wordt de conventionele feestdag van 15 november 2015 vervangen door een verlofdag waarvan de datum is vastgesteld na 15 november 2015, in overeenstemming met de modaliteiten voorzien het arbeidsreglement voor het vaststellen van verlofdagen.

Art. 3.In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000 houdende invulling van de beschikbare loonmarge, hebben de bedienden in het jaar 2014 recht op de volgende drie verlofdagen : - vrijdag 2 mei; - vrijdag 30 mei; - vrijdag 26 december.

Art. 4.In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000 houdende invulling van de beschikbare loonmarge, hebben de bedienden in het jaar 2015 recht op de volgende drie verlofdagen : - vrijdag 2 januari 2015; - vrijdag 15 mei 2015; - een verlofdag waarvan de datum wordt vastgesteld overeenkomstig de modaliteiten van het arbeidsreglement met betrekking tot het vaststellen van een verlofdag.

Art. 5.In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000 houdende invulling van de beschikbare loonmarge, hebben de bedienden in het jaar 2016 recht op de volgende drie verlofdagen : - maandag 31 oktober 2016; - twee verlofdagen waarvan de datum worden vastgesteld overeenkomstig de modaliteiten van het arbeidsreglement met betrekking tot het vaststellen van een verlofdag.

Art. 6.Voor de bedienden die geen recht hebben op de bijkomende verlofdagen voorzien in artikel 3, worden die dagen aangerekend op hun wettelijk verlof.

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de dagen voorzien in artikel 3, voor de bedienden die geen wettelijk verlof hebben, als bijkomend verlof beschouwd.

Art. 7.Indien een van deze dagen reeds als verlofdag is toegekend door de werkgever, kan die op een andere dag in hetzelfde jaar worden genomen overeenkomstig de modaliteiten van het arbeidsreglement met betrekking tot het vaststellen van een verlofdag.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en treedt buiten werking op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^