Koninklijk Besluit van 23 augustus 2014
gepubliceerd op 28 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de verlenging voor een bepaalde

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012137
pub.
28/11/2014
prom.
23/08/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de verlenging voor een bepaalde duur van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2012 betreffende de toekenning van elektronische maaltijdcheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de verlenging voor een bepaalde duur van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2012 betreffende de toekenning van elektronische maaltijdcheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 augustus 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013 Verlenging voor een bepaalde duur van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2012 betreffende de toekenning van elektronische maaltijdcheques (Overeenkomst geregistreerd op 28 februari 2014 onder het nummer 119815/CO/328.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Dit verdrag is van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité van het stads- en streekvervoer van het Waals Gewest.

Voor de toepassing van de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst, verstaat men onder de term "werknemers" : de arbeiders en arbeidsters en de mannelijke en vrouwelijke bedienden met inbegrip van het leidinggevend personeel. HOOFDSTUK II. - Beginselen en modaliteiten

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengt voor een periode van twee maanden, vanaf 1 januari 2014, de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2012 betreffende de toekenning van maaltijdcheques in elektronische vorm en voert voor een periode van één jaar, vanaf 1 januari 2013, de betaling van maaltijdcheques in elektronische vorm in. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur, van 1 januari 2014 tot 28 februari 2014.

In geval van wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969, waardoor deze collectieve arbeidsovereenkomst zou komen te vervallen, komen de partijen overeen om, overeenkomstig de ingevoerde wijzigingen, opnieuw over een collectieve arbeidsovereenkomst te onderhandelen.

De diverse partijen zullen het gebruik van elektronische maaltijdcheques evalueren vóór 31 januari 2014 en beslissen deze overeenkomst al dan niet te verlengen voor onbepaalde tijd. In geval de overeenkomst niet wordt verlengd, worden de voor de verrichte prestaties toegekende maaltijdcheques vanaf 1 maart 2014 weer uitgegeven in de papieren versie.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^