Koninklijk Besluit van 23 augustus 2014
gepubliceerd op 23 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014021107
pub.
23/09/2014
prom.
23/08/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling


23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 januari 2014;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 2013 houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling wordt vervangen als volgt : "

Art. 3.§ 1. De toelage wordt toegekend voor de vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 19/4, § 2 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, waaronder personeels-, administratie-, creatie- en organisatiekosten voor hoogstens 75 % van de werkelijke totale kosten die uitdrukkelijk verbonden zijn aan het platform « Associations 21 » in het kader van de uitvoering van zijn programma 2013. »

Art. 2.Artikel 4, § 3, tweede lid, van datzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "De bewijsstukken dienen aan te tonen dat de gevorderde sommen betrekking hebben op de toegelaten kosten in het kader van dit toelagebesluit en werden gemaakt binnen de bovenvermelde periode van betoelaging. Enkel de subsidieerbare kosten, bedoeld in artikel 19/4, § 2 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, kunnen in aanmerking worden genomen. De bewijsstukken worden gedateerd, geordend en ondertekend in onuitwisbare inkt door de toelagetrekker. Tevens zal een algemeen financieel overzicht van de gemaakte kosten in het kader van deze toelage worden toegevoegd waarin ook wordt aangetoond welke financier welk deel van de kosten draagt. Dit zal ook op de facturen zelf worden aangebracht."

Art. 3.De Minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 augustus 2014.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, S. VERHERSTRAETEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^