Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 28 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003278
pub.
28/08/2015
prom.
23/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003278

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, vervangen bij de programmawet van 10 augustus 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 19 mei 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 21 mei 2015;

Gelet op het advies nr. 57.634/1/V van de Raad van State gegeven op 31 juli 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In afwijking van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn de voor welbepaalde Staten of rechtsgebieden beoogde rechtsvormen die zijn opgenomen op de hiernavolgende lijst juridische constructies :

1° Liechtenstein :

Stiftung; 1° Liechtenstein :

Stiftung; 2° Liechtenstein :

Anstalt; 2° Liechtenstein :

Anstalt; 3° Luxembourg :

Société de gestion Patrimoine Familiale; 3° Luxemburg :

Société de gestion Patrimoine Familiale;

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de inkomsten die vanaf 1 januari 2015 werden verkregen, toegekend of betaalbaar gesteld door een juridische constructie en, wat de toepassing van de roerende of bedrijfsvoorheffing betreft, op de inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld vanaf de eerste dag van de maand na die waarin dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : Voor de Minister van Financiën, afwezig, De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, S. VANDEPUT _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^