Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, betreffende de toekenning van maaltijdcheques in elektronische vorm

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015012164
pub.
06/10/2015
prom.
23/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015012164

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, betreffende de toekenning van maaltijdcheques in elektronische vorm (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Gent;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, betreffende de toekenning van maaltijdcheques in elektronische vorm.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Gent Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014 Toekenning van maaltijdcheques in elektronische vorm (Overeenkomst geregistreerd op 5 februari 2015 onder het nummer 125199/CO/301.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de haven van Gent en de vaklui, kraanmannen in vast dienstverband (uitdovend statuut) en havenarbeiders van het algemeen contingent die zij tewerkstellen en die conform verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in het Nationaal Paritair Comité voor het havenbedrijf (PC 301) en/of het Paritair Subcomité voor de haven van Gent (PSC 301.02) aanspraak kunnen maken op maaltijdcheques.

Deze overeenkomst regelt zowel de keuze voor elektronische maaltijdcheques binnen de onderworpen ondernemingen voor de in voorgaande alinea genoemde werknemerscategorieën, als de modaliteiten van omkeerbaarheid van deze keuze en de modaliteiten en termijnen van verandering van de wijze van toekenning van maaltijdcheques.

Art. 2.Overschakeling elektronische maaltijdcheques De maaltijdcheques waarvan de modaliteiten van toekenning en gebruik in afzonderlijke collectieve overeenkomsten werden vastgelegd, zullen aan de werknemers bedoeld in artikel 1 in elektronische vorm worden toegekend vanaf 1 februari 2015 (maaltijdcheques verworven op basis van arbeidsprestaties vanaf 1 januari 2015).

Niettemin kan deze keuze gewijzigd worden en de toekenning van maaltijdcheques op papieren drager kan heringevoerd worden volgens de suppletieve modaliteiten opgenomen in artikel 19bis, § 3, 3° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Art. 3.Ter beschikking stelling De maaltijdcheques in elektronische vorm worden ter beschikking gesteld via een erkende uitgever.

De maaltijdcheques in elektronische vorm worden elke maand, in één of in meerdere keren, gecrediteerd op de maaltijdchequerekening van de werknemer in functie van het aantal dagen van de maand tijdens dewelke effectieve arbeidsprestaties geleverd worden door de werknemer.

Art. 4.Geldigheidsduur en gebruik De geldigheid van maaltijdcheques is beperkt in de tijd, conform het artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969. De geldigheidsduur vangt aan op het moment waarop de elektronische maaltijdcheques worden overgemaakt op de maaltijdchequerekening en de geldigheidsduur kan worden nagekeken door de werknemer vóór het gebruik van de maaltijdcheques.

De maaltijdcheques kunnen slechts gebruikt worden voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van voedingswaren klaar voor consumptie.

Art. 5.Kaart De werknemer die geniet van het voordeel van maaltijdcheques in elektronische vorm, krijgt gratis een drager ter zijn beschikking gesteld (een kaart). Hij verbindt zich ertoe deze in goede staat te bewaren en terug te geven aan de werkgever indien hij zijn keuze wijzigt om van elektronische maaltijdcheques te genieten of indien de arbeidsovereenkomst om welke reden dan ook beëindigd wordt.

De werknemer kan de drager niettemin bewaren tot aan de vervaldatum van de maaltijdcheques die nog ter beschikking zijn op zijn maaltijdchequerekening.

In geval van verlies of diefstal van de drager, zal de werknemer de kost van vervanging van de drager dragen, die gelijk zal zijn aan de nominale waarde van een maaltijdcheque. Behalve in geval van betwisting van de werknemer, zal deze kost afgehouden worden van de eerstvolgende netto verloning die hem verschuldigd is.

Art. 6.Duurtijd Alle betwistingen omtrent deze collectieve arbeidsovereenkomst vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Gent.

Dit akkoord treedt in werking op 1 januari 2015 en wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.

Elk der contracterende partijen kan het opzeggen mits een opzeggingstermijn van zes maanden, die bij een ter post aangetekende brief wordt betekend aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de haven van Gent.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^