Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, met betrekking tot de continuïteit van de collectieve arbeidsovereenkomsten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015012174
pub.
01/10/2015
prom.
23/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015012174

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, met betrekking tot de continuïteit van de collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden gesloten op het niveau van het Paritair Comité nr. 218 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, met betrekking tot de continuïteit van de collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden gesloten op het niveau van het Paritair Comité nr. 218.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 Continuïteit van de collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden gesloten op het niveau van het Paritair Comité nr. 218 (Overeenkomst geregistreerd op 21 april 2015 onder het nummer 126638/CO/200) Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden werd opgericht bij koninklijk besluit van 5 januari 1957 waarbij de benaming, de bevoegdheid en de samenstelling van de paritaire comités opgericht in uitvoering van de besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comités, bepaald worden.

Zij is gekend onder de naam "Paritair Comité nr. 218" (hierna genoemd "Paritair Comité nr. 218").

De reglementering betreffende de paritaire comités werd hervormd door de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (hierna "de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten"). Het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden werd opgericht per koninklijk besluit van 4 november 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. Zij is gekend onder de naam "Paritair Comité nr. 200". Het voormeld koninklijk besluit werd afgesloten op basis van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

Het toepassingsgebied van het paritair comité werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden.

Dit besluit voorziet eveneens in de opheffing van de bepaling van het koninklijk besluit van 5 januari 1957 die het Paritair Comité nr. 218 opricht, en dit op de dag van de inwerkingtreding van het besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité nr. 200.

Het Paritair Comité nr. 218 zal dus opgeheven worden de dag waarop het Paritair Comité nr. 200 operationeel zal worden ingevolge de inwerkingtreding van het besluit tot benoeming van haar leden.

Rekening houdend met de opheffing van Paritair Comité nr. 218 de dag waarop Paritair Comité nr. 200 operationeel wordt, en in de mate dat deze laatste ertoe gebracht wordt de rechten en plichten van Paritair Comité nr. 218 over te nemen en - in principe - de werkgevers en werknemers te dekken die ressorteerden onder het Paritair Comité nr. 218, wordt overeengekomen dat de collectieve arbeidsovereenkomsten evenals de andere overeenkomsten gesloten op het niveau van het Paritair Comité nr. 218 worden overgenomen door het Paritair Comité nr. 200. Onderhavige overeenkomst regelt deze overname van collectieve arbeidsovereenkomsten en andere akkoorden en beoogt hun continuïteit binnen het Paritair Comité nr. 200.

Artikel 1.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de continuïteit van de collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden gesloten vóór de opheffing van het Paritair Comité nr. 218 te verzekeren, in het kader van de overgang van de werkgevers en werknemers die daaronder ressorteren naar het Paritair Comité nr. 200.

Art. 2.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, genaamd Paritair Comité nr. 200.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk bediendepersoneel.

Art. 3.3.1. De collectieve arbeidsovereenkomsten en andere akkoorden gesloten op het niveau van het Paritair Comité nr. 218, zoals toepasselijk en in werking aan de vooravond van de inwerkingtreding van het besluit houdende de benoeming van de leden van het Paritair Comité nr. 200, worden overgedragen naar het Paritair Comité nr. 200.

In afwijking van het voorgaande, wordt de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1997 betreffende het fonds voor bestaanszekerheid niet overgedragen daar wordt overeengekomen dat dat fonds ontbonden zal worden en dat een nieuw fonds wordt opgericht op het niveau van het Paritair Comité nr. 200 met naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake. 3.2. De collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden bedoeld onder 3.1. zullen dus integraal van toepassing zijn op het niveau van het Paritair Comité nr. 200 en binden de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 200. 3.3. De collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden bedoeld onder 3.1. worden hernomen in een inventaris bijgevoegd als bijlage bij onderhavige overeenkomst.

Art. 4.De collectieve arbeidsovereenkomsten, protocollen of andere collectieve akkoorden gesloten op het niveau van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 200 alsook de overeenkomsten en akkoorden bedoeld onder 3.1. dienen geïnterpreteerd te worden in het licht van het feit dat dit laatste paritair comité operationeel is geworden naar aanleiding van de opheffing van het Paritair Comité nr. 218. In het belang van de continuïteit van deze collectieve overeenkomsten, protocollen en akkoorden, worden alle verwijzingen naar collectieve arbeidsovereenkomsten of akkoorden gesloten op het niveau van het Paritair Comité nr.218 geacht verbonden te zijn aan de overeenkomsten of akkoorden die overgedragen werden naar het Paritair Comité nr. 200.

Geen enkele bepaling zal kunnen geïnterpreteerd worden in een zin die strijdig is met de wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake.

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst creëert geen enkel bijkomend recht of verplichtingen ten aanzien van de huidige en toekomstige rechten zoals voorzien in de overeenkomsten en akkoorden van toepassing op de werknemers en werkgevers op datum van inwerkingtreding van onderhavige overeenkomst.

Onderhavige overeenkomst heeft geen impact op de geldigheidsduur van voormelde overeenkomsten en akkoorden.

De principes uiteengezet hierboven zijn van toepassing zowel op de overeenkomsten en akkoorden bedoeld onder 3.1., als op die gesloten op het niveau van de onderneming die binnen het toepassingsgebied van onderhavige overeenkomst valt.

Art. 5.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst dient geïnterpreteerd te worden met naleving van het principe van interpretatie en de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten.

Art. 6.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Zij heeft uitwerking vanaf de dag van de inwerkingtreding van het besluit dat de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden benoemt (Paritair Comité nr. 200).

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden middels naleving van een opzeggingstermijn van 12 maanden, te betekenen aan elk van de ondertekenende partijen per ter post aangetekend schrijven. De opzeggingstermijn neemt een aanvang de 1ste dag van de kalendermaand die volgt op de datum van verzending van het aangetekend schrijven.

Er wordt overeengekomen dat elke in artikel 3.1. beoogde overeenkomst of akkoord kan opgezegd worden op individuele wijze middels naleving van de desbetreffende bepalingen voorzien in de overeenkomst of het akkoord in kwestie.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, met betrekking tot de continuïteit van de collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden gesloten op het niveau van het Paritair Comité nr. 218 Inventaris van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in Paritair Comité nr. 218 waarvan de continuïteit in Paritair Comité nr. 200 wordt verzekerd 1. Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 1988, gesloten binnen het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden, betreffende nieuwe arbeidsregimes. CAO 29 september 1988 Registratiedatum : 14 oktober 1988 Registratienummer : 21299 Dossiernummer : 1988-01351 K.B. 16 februari 1989 B.S. 14 april 1989 Gewijzigd door CAO 25 april 2001 K.B. 1 november 2001 B.S. 14 februari 2002 Gewijzigd door CAO 15 mei 2003 K.B. 11 februari 2004 B.S. 15 maart 2004 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989, gesloten binnen het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden. CAO 29 mei 1989 Registratiedatum : 5 juli 1989 Registratienummer : 23740 Dossiernummer : 1989-01903 K.B. 6 augustus 1990 B.S. 31 augustus 1990 Gewijzigd door CAO 24 maart 1991 K.B. 14 november 1991 B.S. 20 december 1991 Gewijzigd door CAO 26 februari 1992 K.B. 30 maart 1993 B.S. 24 juni 1993 Gewijzigd door CAO 19 februari 1993 K.B. / B.S. / Gewijzigd door CAO 19 mei 1995 K.B. 8 december 1995 B.S. 9 februari 1996 Gewijzigd door CAO 12 mei 1997 K.B. 7 januari 1998 B.S. 10 maart 1998 Gewijzigd door CAO 11 juni 1997 K.B. 22 februari 1998 B.S. 10 maart 1998 Gewijzigd door CAO 25 april 2001 K.B. 10 november 2001 B.S. 14 februari 2002 Gewijzigd door CAO 15 mei 2003 K.B. 11 februari 2004 B.S. 15 maart 2004 Gewijzigd door CAO 16 juni 2005 K.B. 2 mei 2006 B.S. 4 september 2006 Gewijzigd door CAO 20 december 2005 K.B. 15 juni 2006 B.S. 4 september 2006 Gewijzigd door CAO 12 juli 2007 K.B. 18 mei 2008 B.S. 9 juli 2008 Gewijzigd door CAO 12 juli 2007 K.B. 10 maart 2008 B.S. 14 mei 2008 Gewijzigd door CAO 16 juli 2009 K.B. 17 maart 2010 B.S. 3 mei 2010 Gewijzigd door CAO 28 september 2009 K.B. 21 februari 2010 B.S. 12 april 2010 Gewijzigd door CAO 28 september 2009 K.B. 30 juli 2010 B.S. 8 september 2010 Gewijzigd door CAO 24 februari 2010 K.B. 10 september 2010 B.S. 25 oktober 2010 Gewijzigd door CAO 19 september 2011 K.B. 24 oktober 2012 B.S. 20 november 2012 3. Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1997, gesloten binnen het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden, betreffende de syndicale vorming. CAO 9 juli 1997 Registratiedatum : 18 november 1997 Registratienummer : 46013 Dossiernummer : 1997-02474 K.B. 25 juni 1998 B.S. 4 september 1998 4. Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1997, gesloten binnen het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging. CAO 9 juli 1997 Registratiedatum : 27 februari 1998 Registratienummer : 47183 Dossiernummer : 1997-02473 K.B. 20 juli 1998 B.S. 10 oktober 1998 Gewijzigd door CAO 16 januari 2003 K.B. 5 juni 2003 B.S. 4 september 2003 Gewijzigd door CAO 15 mei 2003 K.B. 23 juni 2004 B.S. 31 augustus 2004 Gewijzigd door CAO 8 juli 2004 K.B. 10 augustus 2005 B.S. 21 april 2006 Gewijzigd door CAO 15 februari 2005 K.B. 30 december 2005 B.S. 6 april 2006 Gewijzigd door CAO 16 juni 2005 K.B. 2 mei 2006 B.S. 4 september 2006 5. Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2009, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden, betreffende de koopkracht luik ecocheques. CAO 26 juli 2009 Registratiedatum : 29 oktober 2009 Registratienummer : 95416 Dossiernummer : 2009-06457 K.B. 17 maart 2010 B.S. 3 mei 2010 Gewijzigd door CAO 19 september 2011 K.B. 24 oktober 2012 B.S. 20 november 2012 Gewijzigd door CAO 12 december 2013 K.B. 27 mei 2014 B.S. 10 november 2014 6. Collectieve arbeids overeenkomst van 28 september 2009Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 28/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten binnen het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden, tot vaststelling van de sectorale minimumloonschalen op basis van beroepservaring (vervanging van artikel 4, § 1 van de algemene collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989, dat door de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 per 31 december 2008 is opgeheven). CAO 28 september 2009 Registratiedatum : 6 oktober 2009 Registratienummer : 94721 Dossiernummer : 2009-08747 K.B. 21 februari 2010 B.S. 14 april 2010 Gewijzigd door CAO 24 februari 2010 K.B. 10 september 2010 B.S. 25 oktober 2010 7. Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2010, gesloten binnen het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden, betreffende de bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten. CAO 24 februari 2010 Registratiedatum : 6 mei 2010 Registratienummer : 99276 Dossiernummer : 2010-02468 K.B. 10 september 2010 B.S. 8 november 2010 Gewijzigd door CAO 19 september 2011 K.B. 24 oktober 2012 B.S. 20 november 2012 Gewijzigd door CAO 12 december 2013 K.B. 4 september 2014 B.S. 18 november 2014 8. Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden, inzake opleiding. CAO 12 december 2013 Registratiedatum : 18 februari 2014 Registratienummer : 119426 Dossiernummer : 2013-11881 K.B. 19 september 2014 B.S. 28 november 2014 9. Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten binnen het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden, betreffende het tijdskrediet. CAO 12 december 2013 Registratiedatum : 18 februari 2014 Registratienummer : 119428 Dossiernummer : 2013-11883 K.B. 19 september 2014 B.S. 28 november 2014 10. Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014, gesloten binnen het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden. CAO 14 juli 2014 K.B. / B.S. / Gezien om te worden gevoegd bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^