Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 24 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot wijziging van de maatschappelijke zetel van het "Sociaal Fonds Socia

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203513
pub.
24/09/2015
prom.
23/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203513

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot wijziging van de maatschappelijke zetel van het "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de socioculturele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot wijziging van de maatschappelijke zetel van het "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de socioculturele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015 Wijziging van de maatschappelijke zetel van het "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap" (Overeenkomst geregistreerd op 24 maart 2015 onder het nummer 126174/CO/329)

Artikel 1.Artikel 4, tweede lid van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 (65533/CO/329) tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998 (48811/CO/329) tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap" en vaststelling van zijn statuten (overeenkomst geregistreerd op 12 januari 2007 onder het nummer 81577/CO/329), wordt vervangen door wat volgt : "De maatschappelijke zetel van het fonds bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel.".

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 18 december 2014 en wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd, met een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de socioculturele sector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^