Koninklijk Besluit van 23 december 1997
gepubliceerd op 14 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012843
pub.
14/03/1998
prom.
23/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 1997. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité vor de socio-culturele sector;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 december 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Bijlage Paritair Comité voor de socio-culturele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997 Terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling (Overeenkomst geregistreerd op 16 september 1997 onder het nummer 45032/CO/329) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, met uitzondering van de werknemers waarvan het bruto jaarbezoldiging het bedrag van 1 200 000 F overschrijdt De berekening van deze bruto jaarbezoldiging gebeurt door de vaste brutobezoldiging van de eerste maand waarvoor de werkgeverstegemoetkoming is gevraagd te vermenigvuldigen met 12.

Aan dit loon wordt de eindejaarspremie toegevoegd.

Indien de werknemer gedurende deze 12 maanden niet heeft gewerkt wordt het te beschouwen bedrag bekomen door het maandelijks gemiddelde van de werkelijk gewerkte maanden te vermenigvuldigen met 12.

De plafondbezoldiging van 1 200 000 F is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen; zij wordt geacht overeen te stemmen met het spilindexcijfer 119,53 (basis 1988 = 100), vereffening aan 117,17 pct.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden en bedienden.

Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten

Art. 2.§ 1. De werkgevers komen tegemoet in de werkelijk door de werknemers gedragen verplaatsingskosten ten belope van 50 pct. van de prijs van de treinkaart 2e klasse van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen voor het aantal kilometer dat de verblijfplaats van de plaats van tewerkstelling scheidt, en dit, ongeacht het gebruikte vervoermiddel en voor zover de plaats van tewerkstelling in België is gelegen en dat de afgelegde afstand gelijk is aan of groter is dan 3 km. § 2. Voor de toepassing van artikel 2, § 1, wanneer de werknemer niet het bewijs kan leveren van de doorlopen afstand aan de hand van een vervoerbewijs, wordt deze afstand in gemeenschappelijk overleg in elke instelling berekend.

Met dit doel legt de werknemer een gehandtekende verklaring voor waarin hij het bewijs levert van zijn verplaatsing over deze afstand.

Toepassingsmodaliteiten

Art. 3.§ 1. De tegemoetkoming van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemer wordt maandelijks betaald. § 2. De tegemoetkoming van de werkgever heeft geen betrekking op de niet gepresteerde werkdagen, behalve in het geval van de onmogelijkheid om een vervoersbewijs, dat de werknemer moest verwerven, opnieuw te gebruiken of terugbetaald te hebben.

De maandelijkse tegemoetkoming wordt verminderd met 1/25e per niet gewerkte dag indien de werknemer tewerkgesteld is in een stelsel van 6 dagen per week en met 1/21e indien de werknemer tewerkgesteld is in een stelsel van 5 dagen per week. § 3. Wanneer verschillende vervoermiddelen worden gebruikt wordt de afstand samengeteld om het totaal aantal kilometer te bepalen. § 4. In het geval van deeltijdse tewerkstelling van werknemers bij meerdere werkgevers moet het geheel van de werkgeverstegemoetkoming, zoals ze resulteert uit de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, verdeeld worden over de onderscheiden werkgevers, waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de prestatie van de werknemers bij elk van hen en op voorwaarde dat de globale bezoldiging toegekend door het geheel van de werkgevers kleiner is dan het bedrag dat vastgesteld wordt in artikel 1.

De totale last van de tegemoetkoming die gedragen wordt door elk van de werkgevers mag evenwel niet groter zijn dan de tegemoetkoming die de werkgever zou moeten dragen, in toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, indien de deeltijdse werknemer enkel bij hem zou zijn tewerkgesteld.

Slotbepalingen

Art. 4.§ 1. De op het niveau van de verenigingen bestaande gunstiger akkoorden blijven van toepassing. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 mei 1997.

Zij is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling Bevestiging Naam & voornaam . . . . .

Adres : . . . . .

Plaats : . . . . .

De ondergetekende verklaart zich regelmatig naar het werk te begeven met : . . . . . over een afstand van ..........km. waarvoor de vervoerkosten ...... F bedragen.

Ik verbind mij ertoe om elke wijziging aan het vervoermiddel of de afstand onmiddellijk aan mijn werkgever te laten kennen.

Gedaan te : Datum en handtekening : Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^