Koninklijk Besluit van 23 december 1997
gepubliceerd op 14 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de arbeidsduur van de deeltijds tewerkge

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012886
pub.
14/03/1998
prom.
23/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 1997. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 december 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Bijlage Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1996 Arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers (Overeenkomst geregistreerd op 27 november 1996 onder het nummer 42953/CO/314) Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten bij wijze van test en met het oog op de strijd tegen het endemische zwartwerk in de sector. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de fitness- en afslankingscentra die ressorteren onder het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaat men onder werknemers : de werknemers van de categorie "specialisten" (artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1992 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector van de fitness- en/of bodybuildingcentra, geregistreerd op 13 november 1992 onder het nummer 31158/CO/314). HOOFDSTUK II. - Bepalingen

Art. 2.In afwijking van de artikelen 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1994 (koninklijk besluit van 18 januari 1995, Belgisch Staatsblad van 20 april 1995) betreffende de arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers, wordt de wekelijkse minimumduur verminderd tot minimum 4 uur met een minimum van 2 uur per arbeidsprestatie, voor de periode van 1 april 1996 tot 31 december 1998.

Tegen uiterlijk 30 september 1998 wordt deze maatregel geëvalueerd.

Indien de resultaten voor de tewerkstelling negatief zijn, wordt deze collectieve arbeidsovereenkomst opgeheven.

Indien de resultaten positief zijn, worden er maatregelen getroffen om de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1994 (koninklijk besluit van 18 januari 1995, Belgisch Staatsblad van 20 april 1995) betreffende de arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers aan te passen. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 1996 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1998.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^