Koninklijk Besluit van 23 december 1997
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de uitvoering van de quotaregeling voor de oogsten 1995, 1996 en 1997 en voor de toepassing van de premieregeling in de sector ruwe tabak

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1997016003
pub.
07/03/1998
prom.
23/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 1997. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de uitvoering van de quotaregeling voor de oogsten 1995, 1996 en 1997 en voor de toepassing van de premieregeling in de sector ruwe tabak


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten, inzonderheid artikel 3, § 1, 1° gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de uitvoering van de quotaregeling voor de oogsten 1995, 1996 en 1997 en voor de toepassing van de premieregeling in de sector ruwe tabak;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende oprichting, organisatie en vastlegging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw;

Gelet op de Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2444/96 van de Raad van 17 december 1996;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1066/95 van de Commissie van 13 april 1995 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de quotaregeling in de sector ruwe tabak voor de oogsten 1995, 1996 en 1997, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1286/96 van de Commissie van 3 juli 1996;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3478/92 van de Commissie van 1 december 1992 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van de premieregeling in de sector ruwe tabak, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1350/96 van de Commissie van 11 juli 1996;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 84/93 van de Commissie van 19 januari 1993 betreffende de specifieke steun die aan de telersverenigingen in de sector ruwe tabak wordt toegekend, laatst gewijzigd bij verordening (EG) nr. 621/96 van de Commissie van 9 april 1996;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de regelgeving onverwijld moet aangepast worden aan de nieuwe structuur van het Ministerie van Middenstand en Landbouw en de daarmee verbonden toewijzing van de opdrachten;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote ondernemingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de uitvoering van de quotaregeling voor de oogsten 1995, 1996 en 1997 en voor de toepassing van de premieregeling in de sector ruwe tabak wordt vervangen door de volgende bepaling : « In toepassing van de EG-Verordeningen tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van de quotaregeling worden, het verdelen van de productiequotumattesten over de telers, het registreren van de teeltcontracten, de uitbetaling van de premies en alle andere werkzaamheden die met de uitvoering van deze regelingen gepaard gaan uitgevoerd : - door het Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau (B.I.R.B.) voor de oogsten 1995 en 1996; - door het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer van het Ministerie van Middenstand en Landbouw voor de oogst 1997. »

Art. 2.Artikel 7, § 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : « Voor de oogst 1997 wordt deze opdracht door het Bestuur voor het landbouwproductiebeheer van het Ministerie van Middenstand en Landbouw uitgevoerd. »

Art. 3.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « het B.I.R.B. » vervangen door de woorden "het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer. »

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Art. 5.Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 december 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^