Koninklijk Besluit van 23 december 1997
gepubliceerd op 09 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1997 aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering"

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022055
pub.
09/05/1998
prom.
23/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 1997. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1997 aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering"


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 december 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 en de wet van 6 juli 1997 houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1997, inzonderheid programma 26.58.1;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 houdende goedkeuring van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en Bijlagen I en II, gedaan te New-York op 9 mei 1992;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid de artikels 55 en 58;

Gelet op het Koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, inzonderheid artikel 5;

Gelet op het Koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid de artikelen 9 en 22;

Overwegende het decreet van 19 april 1995 houdende goedkeuring - wat de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest betreft - van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en van de bijlagen I en II, ondertekend in New-York op 9 mei 1992;

Overwegende het decreet van de Franse Gemeenschap van 27 maart 1995 houdende toestemming in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en in de bijlagen I en II, ondertekend in New-York op 9 mei 1992;

Overwegende het decreet van het Waalse Gewest van 16 februari 1995 houdende goedkeuring van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te New-York op 9 mei 1992;

Overwegende het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 15 juni 1994 houdende goedkeuring van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, ondertekend in New-York op 9 mei 1992, en van de Bijlagen I en II;

Overwegende de ordonnantie van 27 april 1995 houdende instemming - wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft - met het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en met de bijlagen I en II, gedaan te New-York op 9 mei 1992;

Overwegende dat het aan alle Partijen bij het Verdrag toekomt de nodige financiële steun te leveren voor de toepassing van het Verdrag en voor het regelmatig functioneren van het Secretariaat;

Overwegende dat op de eerste vergadering van de Conferentie der Partijen (UN-vergadering van 28 maart tot 7 april 1995 te Berlijn) de Conferentie de financiële procedures voor de Conferentie van de Partijen, haar hulporganen en haar secretariaat, zoals vermeld in annex I van de beslissing 15/CP.1 aanvaard heeft;

Overwegende dat de Conferentie bovendien de indicatieve schaal vermeld in annex II van de beslissing 15/CP.1 bij consensus aanvaard heeft als basis voor de bijdragen van de Partijen aan het Verdragsbudget voor elk van de jaren 1996 en 1997;

Overwegende dat deze indicatieve schaal, gebaseerd op een aanslagschaal van de Verenigde Naties zoals van tijd tot tijd aanvaard door de Algemene Vergadering, aangepast wordt op die wijze dat géén enkele Partij minder dan 0,01% van het totaal betaald, dat géén enkele bijdrage 25% van het totaal overschrijdt en dat géén enkele bijdrage van een minst ontwikkelde Partij méér dan 0,01% van het totaal bedraagt (beslissing 15/CP.1 Annex I 7a);

Overwegende dat op de eerste vergadering van de Conferentie der Partijen de Conferentie bij consensus een Verdragsbudget van 18.664.200 US $ aannam voor het tweejarig tijdperk 1996-1997 (beslissing 17/CP.1 punt 1) en het hoofd van het Secretariaat verzocht om verslag uit te brengen i.v.m. de inkomsten en budgetbenodigdheden alsmede om voorstellen te doen m.b.t. iedere benodigde aanpassing aan het Verdragsbudget 1996-1997 (beslissing 17/CP.1 punt 8);

Overwegende dat op de tweede vergadering van de Conferentie der Partijen (UN-vergadering van 8 tot 19 juli 1996 te Genève) de Conferentie - na onderzoek van het rapport van de Uitvoerende Secretaris van het Raamverdrag inzake klimaatverandering i.v.m. de staat van inkomsten, de uitvoering van de begroting en de benodigde aanpassing aan het Verdragsbudget voor het tweejarig tijdperk 1996-1997 - nota nam van het totaal netto bedrag van de benodigde en herraamde inkomsten t.b.v. 13.573.500 US $ (beslissing 16/CP2, I.1) en de Uitvoerende Secretaris gelaste om aan alle Partijen het indicatief bedrag mede te delen van de voor 1997 te betalen bijdragen, rekening houdend met de herziene ramingen van 6.146.700 US $ voor 1996 en 7.426.800 US $ voor 1997 en de reeds voor 1996 gestorte bijdragen (cf. beslissing 16/CP2, I.2 en doc. FCCC/CP/1996/7 + aanvulling en officiële mededeling UNFCCC van 31 oktober 1996);

Overwegende dat het Verdrag voor België bindend is vanaf 15 april 1996 en de geplande activiteiten in 1997 dienen bekostigd te worden;

Overwegende het belang het klimaatsysteem te beschermen ten behoeve van de huidige en de toekomstige generaties en het bewerkstelligen van een stabilisering van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau waarop elke gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen;

Gelet op de omzendbrief van de Eerste Minister en de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting van 27 juni 1995, derde alinea;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën d.d. 22 december 1997;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag ten belopen van de omzetwaarde in Belgische munt van 67.189 US $ aan te rekenen ten laste van het op basisallocatie 58.16.35.53 (programma 26.58.1) van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 1997 uitgetrokken krediet, wordt aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, Rekening FC" verleend als Belgische bijdrage voor 1997 en zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : Account n°OO-590160.1, United Nations General Fund, Swiss Bank Corporation, Case postale 2770, 1211 Genève 2, Zwitserland

Art. 2.Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 december 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Leefmilieu, J. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^