Koninklijk Besluit van 23 december 1998
gepubliceerd op 31 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022865
pub.
31/12/1998
prom.
23/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en gewijzigd door de wetten van 30 december 1988 en 21 december 1994, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 15 april 1965, 19 november 1965, 16 september 1966, 12 januari 1970,16 februari 1971, 15 februari 1974, 13 juni 1974, 1 juli 1976, 29 maart 1977, 1 december 1977, 19 oktober 1978, 18 juli 1980, 12 april 1984, 25 juni 1985, 2 augustus 1985, 7 juli 1986, 7 november 1988, 17 oktober 1991, 12 oktober 1993, 20 april 1994, 12 augustus 1994, 13 november 1995, 20 augustus 1996 en 13 juli 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 4 maart 1991, 12 oktober 1993, 23 december 1993, 28 maart 1995, 20 augustus 1996, 21 januari 1998 en 23 juni 1998;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op het advies van Financiën, gegeven op 23 december 1998;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat meer en meer ziekenhuizen gebruik maken van de mogelijkheid om een fusieovereenkomst te sluiten;

Overwegende dat deze ontwikkeling past binnen de politiek om een schaalvergroting te realiseren binnen de ziekenhuissector welke noodzakelijk is om kwalitatieve zorg aan de bevolking te kunnen aanbieden gelet op het determinerende karakter van het activiteisniveau;

Overwegende dat het dringend geboden is deze ontwikkeling verder aan te moedigen en daartoe de ziekenhuizen gedurende een bijkomende termijn de mogelijkheid te geven een fusie te realiseren zonder inlevering van bedden;

Op voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5, § 6, van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « voor zover de fusie wordt gerealiseerd » worden vervangen door de woorden « voor zover de beheerders van de ziekenhuizen die een fusie wensen aan te gaan een overeenkomst hebben afgesloten vóór 1 januari 1999 met het oog om een fusie te verwezenlijken vóór 1 juli 1999 »;2° de woorden « na 31 december 1998 » worden vervangen door de woorden « na 30 juni 1999 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, afwezig : De Minister van Binnenlandse Zaken, L. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^