Koninklijk Besluit van 23 december 2003
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van de kosteloze Staatswaarborg voor verbintenissen van de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke terugbetaling door de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen van door het A

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003583
pub.
05/01/2004
prom.
23/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot toekenning van de kosteloze Staatswaarborg voor verbintenissen van de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke terugbetaling door de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen van door het Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting aangegane schulden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 348 van de programmawet van 22 december 2003, waarbij de Koning ertoe gemachtigd wordt, onder de door Hem bepaalde voorwaarden, een kosteloze Staatswaarborg te verlenen voor verbintenissen van de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke terugbetaling door de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen van door het Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting aangegane schulden;

Gelet op de overeenkomst van 16 december 2003 tussen de federale regering, de Vlaamse regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden van het verleden en de ermee verband houdende lasten inzake sociale huisvesting;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De terugbetaling van de hoofdsom en de betaling van de interesten van de verbintenissen die, binnen de perken van voornoemde programmawet, door de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen worden aangegaan, worden door de Staat kosteloos gewaarborgd.

Art. 2.De Staatswaarborg wordt beperkt, voor elk van de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, tot de maximumbedragen zoals vermeld in de overeenkomst tussen de federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de definitieve regeling van de schulden van het verleden en de ermee verband houdende lasten inzake sociale huisvesting.

De Staatswaarborg geldt tot uiterlijk 31 december 2054.

Art. 3.De voorwaarden en de modaliteiten van deze verbintenissen dienen door Onze Minister van Financiën te worden goedgekeurd.

Art. 4.Dit besluit heeft uit werking met ingang van op 19 december 2003.

Art. 5.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 december 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^