Koninklijk Besluit van 23 december 2004
gepubliceerd op 27 december 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot benoeming van de vereffenaar van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van Brussels International Airport Company

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2004014296
pub.
27/12/2004
prom.
23/12/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot benoeming van de vereffenaar van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van Brussels International Airport Company


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2004 tot overname van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Company, inzonderheid op artikel 2, tweede lid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 22 december 2004 het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van Brussels International Airport Company van rechtswege heeft ontbonden en in vereffening gesteld;

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van voormeld koninklijk besluit, de Koning de bevoegdheid heeft de wijze van vereffening te bepalen, alsook één of meer vereffenaars aan te duiden en hun bevoegdheden te bepalen;

Overwegende dat de heer Patrick De Block werd gekozen voor dit mandaat als vereffenaar van het Pensioenfonds;

Overwegende dat de heer Patrick De Block sedert 20 juni 2000 lid is van de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds en sedert 29 juni 2000 tevens afgevaardigd bestuurder is van het Pensioenfonds en aldus zeer vertrouwd is met de activiteiten die de vereffenaar zal moeten uitvoeren;

Overwegende dat bijgevolg de continuïteit van het beheer van het Pensioenfonds wordt gegarandeerd;

Overwegende de onbetwistbare reputatie die de heer Patrick De Block in de zakenwereld geniet;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De definities bepaald in artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 december 2004 tot overname van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Company zijn van toepassing op onderhavig besluit.

Art. 2.§ 1. De heer Patrick De Block wordt benoemd tot vereffenaar van het Pensioenfonds, met ingang van de datum bepaald door de Koning overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 mei 2004. § 2. Het mandaat van de vereffenaar wordt beëindigd bij de sluiting van de vereffening, tenzij de vereffenaar voordien ontslag neemt of zijn mandaat op voorhand herroepen wordt bij koninklijk besluit. In geval van herroeping zal in hetzelfde koninklijk besluit een nieuwe vereffenaar worden aangeduid.

Art. 3.Er wordt aan de vereffenaar van het Pensioenfonds een maandelijkse forfaitaire vergoeding toegekend van 1.000 euro. Deze vergoeding is ten laste van het Pensioenfonds en is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Voor de eerste maal is dit het indexcijfer van november 2004 : 115,94. Naast deze forfaitaire vergoeding worden door het Pensioenfonds eveneens de kosten vergoed die door de vereffenaar worden gemaakt bij de uitoefening van zijn mandaat.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de datum bepaald door de Koning overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 mei 2004.

Art. 5.Onze Minister van Overheidsbedrijven en Onze Minister van Pensioenen zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 december 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^