Koninklijk Besluit van 23 december 2008
gepubliceerd op 31 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2008018407
pub.
31/12/2008
prom.
23/12/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong sluiten tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op artikel 3 gewijzigd bij de wet van 13 juli 1981 en 27 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong sluiten tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong;

Overwegende Beschikking 2008/908/EG van de Commissie van 28 november 2008 tot machtiging van bepaalde lidstaten om hun jaarlijkse programma voor toezicht op BSE te herzien;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de noodzakelijkheid, zonder uitstel de reglementering aan te passen inzake de bewaking van boviene spongiforme encefalopathie voor implementatie op 1 januari 2009 overeenkomstig de bepalingen uit Beschikking 2008/908/EG van de Commissie van 28 november 2008 tot machtiging van bepaalde lidstaten om hun jaarlijks programma voor toezicht op BSE te herzien;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 21ter, § 1, van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 oktober 1997, wordt punt 5° vervangen door : « 5° in geval van slachting van runderen ouder dan 48 maanden die geboren zijn in één van de lidstaten vermeld in bijlage III of bij in nood geslachte runderen ouder dan 24 maanden of bij de slachting van andere runderen ouder dan 30 maanden en geboren in een ander land : de snelle test op boviene spongiforme encefalopathie, vastgesteld door de Minister tot wiens bevoegheid de veiligheid van de voedselketen behoort. De nadere maatregelen inzake de bemonstering, de uitvoering van de snelle test en het gevolg dat eraan moet worden gegeven worden vastgesteld door de Minister tot wiens bevoegheid de Veiligheid van de voedselketen behoort. »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een bijlage III ingevoegd die toegevoegd wordt als bijlage I van dit besluit.

Art. 3.Artikel 10 van het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong sluiten tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 juni 2007, wordt gewijzigd als volgt : « Artikel. 10. Vlees afkomstig van runderen ouder dan 48 maanden die geboren zijn in één van de lidstaten vermeld in bijlage VI of vlees afkomstig van in nood geslachte runderen buiten het slachthuis ouder dan 24 maanden of afkomstig van andere runderen ouder dan 30 maanden geboren in een ander land, moet ongeschikt worden verklaard voor menselijke consumptie wanneer het niet onderworpen werd of wanneer het geen negatief resultaat bekomen heeft bij een snelle test voor boviene spongiforme encefalopathie. »

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een bijlage VI ingevoegd die toegevoegd wordt als bijlage II van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Art. 6.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Veiligheid van de Voedselketen behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 december 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Bijlage I « Bijlage III. Lijst van de lidstaten : Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk en Zweden. » Gezien om te worden gevoegd als bijlage van Ons besluit van 23 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong sluiten tot vaststelling voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Bijlage II « Bijlage VI. Lijst van de lidstaten : Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk en Zweden. » Gezien om te worden gevoegd als bijlage van Ons besluit van 23 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong sluiten tot vaststelling voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^