Koninklijk Besluit van 23 februari 2012
gepubliceerd op 28 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18, § 3, KB/WIB 92 op het stuk van de forfaitaire waardering van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen en de kosteloze verstrekking van verwarming en elektricite

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003068
pub.
28/02/2012
prom.
23/02/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18, § 3, KB/WIB 92 op het stuk van de forfaitaire waardering van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen en de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 36, § 1, tweede lid, vervangen bij de programma wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijde type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijde type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling sluiten;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 december 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 23 december 2011;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid : - dat de berekening van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de kosteloze beschikking over onroerende goederen en de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit vanaf 1 januari 2012 om budgettaire redenen wordt gewijzigd; - dat deze wijziging de vanaf dezelfde datum ingehouden bedrijfsvoorheffing beïnvloedt; - dat dit besluit bijgevolg zo spoedig mogelijk ter kennis van de belastingplichtigen moet worden gebracht; - dat het dus dringend moet worden getroffen;

Gelet op advies 50.804/1 van de Raad van State, gegeven op 30 december 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift van hoofdstuk I, afdeling VII, van het KB/WIB 92, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 28/01/2010 numac 2010022071 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, f), 5°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 20/01/2010 numac 2010003029 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 sluiten, worden de woorden « (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 36, tweede en derde lid) » vervangen door de woorden « (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 36, § 1, tweede lid) ».

Art. 2.In artikel 18, § 3, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/02/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011003038 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2, tweede lid, b, worden de woorden « vermenigvuldigd met 2 » vervangen door de woorden « vermenigvuldigd met 3,8 »;2° punt 4 wordt als volgt vervangen : « 4.Kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming : Het voordeel wordt geraamd op : a) wanneer het wordt verleend aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders : - verwarming : 1.245 EUR per jaar; - elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming : 620 EUR per jaar; b) wanneer het wordt verleend aan andere verkrijgers : - verwarming : 560 EUR per jaar; - elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming : 280 EUR per jaar.

De in het eerste lid vermelde bedragen worden jaarlijks overeenkomstig artikel 178, § 3, 2° en § 7, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk aangepast; »; 3° punt 9 wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2012 toegekende voordelen van alle aard.

Art. 4.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 23 februari 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijde type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijde type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 december 2011.

Koninklijk besluit van 7 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/02/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011003038 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard sluiten, Belgisch Staatsblad van 11 februari 2011.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^