Koninklijk Besluit van 23 februari 2018
gepubliceerd op 07 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200495
pub.
07/03/2018
prom.
23/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200495

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het tijdskrediet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 februari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2017 onder het nummer 142282/CO/327.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Onder "werknemers" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden verstaan die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op basis van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten op 27 juni 2012 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, gesloten op 20 december 2016 in de Nationale Arbeidsraad ( koninklijk besluit van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 14 maart 196 type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040137 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 14 maart 196 sluiten - Belgisch Staatsblad van 20 maart 2017). Zij past eveneens de collectieve arbeids overeenkomst van 14 maart 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van sluiten aan ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten op 27 juni 2012 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het tijdskrediet (referentie : 134121/CO/327.02).

Art. 3.Ter uitvoering van artikel 2, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van deze overeenkomst de personen met een leidende functie of met een vertrouwenspost zoals opgenomen in artikel 2, punt I van het koninklijk besluit van 10 februari 1965.

Voor de toepassing van deze overeenkomst, en in afwijking van het vorige lid, kan de bepaling van de leidende functie of van de vertrouwenspost echter worden gewijzigd of besproken : - door de ondernemingsraad; - bij ontstentenis, in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging; - bij gebreke daarvan, door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van de onderneming; - bij gebreke daarvan, in overleg tussen de werkgever en de werknemers; in dit geval informeert de werkgever de vrijgestelde secretarissen van de vakorganisaties vertegenwoordigd in het paritair subcomité ervan.

Art. 4.Ter uitvoering van artikel 4, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, hebben de werknemers bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst recht op een voltijds tijdskrediet of op een halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering tot maximaal 51 maanden : a) om zorg te dragen voor hun kind tot de leeftijd van 8 jaar;in geval van adoptie kan de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties aanvangen vanaf de inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer gedomicilieerd is.

Deze periode moet worden genomen per minimumperiode van drie maanden wanneer het gaat om voltijds tijdskrediet of om een halftijdse loopbaanvermindering en per minimumperiode van zes maanden wanneer het gaat om een loopbaanvermindering van 1/5de. De periode voor dewelke de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties werd gevraagd of de periode voor dewelke de verlenging werd aangevraagd, moet aanvangen voordat het kind de leeftijd van acht jaar bereikt. De werknemer verstrekt aan de werkgever, uiterlijk op het ogenblik waarop de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties aanvangt, het document of de documenten die het bewijs vormen van de gebeurtenis die het recht opent; b) voor het verstrekken van palliatieve zorgen, zoals bepaald in artikel 100bis, § 2 van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten. Deze periode moet worden genomen per minimumperiode van één maand en kan, per patiënt, worden verlengd met één maand.

De werknemer verstrekt aan de werkgever, uiterlijk op het ogenblik waarop de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties aanvangt, een attest van de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve zorgen nodig heeft, waaruit blijkt dat de werknemer heeft verklaard bereid te zijn deze palliatieve zorgen te verstrekken, zonder dat de identiteit van de patiënt erin wordt vermeld. Als de werknemer gebruik wenst te maken van de verlenging van de periode met één maand, moet hij opnieuw hetzelfde attest aan de werkgever bezorgen; c) voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid zoals gedefinieerd in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. Deze periode kan enkel worden genomen per minimumperiode van één maand en per maximumperiode van drie maanden. De werknemer verstrekt aan de werkgever, uiterlijk op het ogenblik waarop de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties aanvangt, een attest van de behandelende geneesheer van het gezinslid of van het familielid dat ernstig ziek is, waaruit blijkt dat de werknemer heeft verklaard bereid te zijn om de ernstig zieke persoon bij te staan of te verzorgen en waarop de behandelende geneesheer aangeeft of de behoeften inzake verzorging effectief een onderbreking of een voltijdse, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering vereisen, naast de eventuele professionele bijstand waarop het gezins- of familielid recht heeft.

Art. 5.Ter uitvoering van artikel 4, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van de Nationale Arbeidsraad, hebben de werknemers bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst recht op een voltijds tijdskrediet of op een halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering tot maximaal 36 maanden om een opleiding te volgen.

Deze periode moet worden genomen per minimumperiode van drie maanden wanneer het gaat om voltijds tijdskrediet of om een halftijdse loopbaanvermindering en per minimumperiode van zes maanden wanneer het gaat om een loopbaanvermindering van 1/5de.

De werknemer verstrekt aan de werkgever, uiterlijk op het ogenblik waarop de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties aanvangt, het bewijs dat hij zijn arbeidsprestaties schorst of vermindert : - om een opleiding te volgen die erkend is door de gemeenschappen of door de sector, die ten minste 360 uren of 27 kredieten per jaar telt, of 120 uren of 9 kredieten per schooltrimester of per ononderbroken periode van drie maanden; - om onderwijs te volgen dat wordt gegeven in een centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het behalen van een diploma of van een getuigschrift van het secundair onderwijs, waarvoor de limiet is vastgesteld op 300 uren per jaar of 100 uren per schooltrimester of per ononderbroken periode van drie maanden.

De gemeenschap of de opleidingsinstelling verklaart op het bewijs dat de werknemer geldig is ingeschreven voor een opleiding van deze duur of van deze omvang. De werknemer moet bij de werkgever, binnen 20 kalenderdagen na elk trimester, een attest indienen dat het bewijs verstrekt van een regelmatige aanwezigheid bij de opleiding in de loop van het trimester. De dagen van schoolvakantie tijdens de opleidingsperiode of die volgen op deze periode, worden gelijkgesteld met dagen van regelmatige aanwezigheid bij een opleiding. De regelmatige aanwezigheid betekent dat de werknemer niet onregelmatig mag afwezig zijn tijdens meer dan één tiende van de duur van de opleiding in de loop van het trimester.

Art. 6.De drempel wordt vastgesteld op : - 10 pct. van het aantal werknemers in de ondernemingen die tot 50 werknemers tellen; - 5 pct. van het aantal werknemers in de ondernemingen die 51 werknemers en meer tellen, met een minimum van 5 werknemers; voor deze ondernemingen mag een plafond worden toegepast van 10 pct. per dienst.

Art. 7.Voor alle werknemers van wie de prestaties worden verdeeld over 5 of 6 dagen, moet de loopbaanvermindering worden genomen in volledige dagen.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 2017 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door elke partij met een opzeggingstermijn van 6 maanden, betekend per ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 februari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^