Koninklijk Besluit van 23 februari 2018
gepubliceerd op 08 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018201214
pub.
08/03/2018
prom.
23/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201214

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


23 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 48, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 augustus 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 januari 2018;

Overwegende dat de regeringscommissaris een controlebevoegdheid heeft die erin bestaat na te gaan of de beslissingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle conform zijn met de wetten, reglementen en het door de bevoegde Minister uitgestippelde beleid;

Overwegende dat de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle eveneens de functie vervult van gemachtigde van de minister van Financiën en bijgevolg tevens belast is met het toezicht op beslissingen met budgettaire en financiële weerslag;

Overwegende dat de regeringscommissaris een vertrouwenspost bekleedt en dat daaruit voortvloeit dat de bevoegde Minister op discretionaire wijze kan oordelen wie hiervoor het meest aangewezen is;

Overwegende dat artikel 48 van voornoemde wet ter zake geen beperkingen oplegt;

Overwegende dat de Heer Philippe Waeytens, gezien zijn aanvullende master in de openbare en militaire administratie, zijn bijzondere beroepservaring op het vlak van de rijkscomptabiliteit en het administratief toezicht op openbare instellingen de vereiste bekwaamheden bezit voor het uitoefenen van dit mandaat;

Overwegende dat hij over het vertrouwen van de bevoegde Minister beschikt;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Francis De Meyere wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Art. 2.De heer Philippe Waeytens wordt benoemd tot regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 20 november 2017.

Art. 4.De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 februari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^