Koninklijk Besluit van 23 januari 2006
gepubliceerd op 06 april 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2004 tot o

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012781
pub.
06/04/2006
prom.
23/01/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2004 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de audiovisuele sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2004 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de audiovisuele sector.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 januari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de audiovisuele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2004 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de audiovisuele sector (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2005 onder het nummer 75719/CO/227)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk bediendepersoneel ongeacht het type arbeidsovereenkomst waaronder het is tewerkgesteld.

Art. 2.Artikel 5, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2004 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de audiovisuele sector wordt aangevuld met de volgende woorden : « Daarnaast heeft het fonds ook tot doel over te gaan tot de uitbetaling van de aanvullende vergoedingen voorzien in het kader van de reglementering voltijds en halftijds brugpensioen. »

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk der partijen worden opgezegd met een opzeggingstermijn van 3 maanden die loopt vanaf de betekening van de opzegging. De opzegging dient betekend te worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, waarvan deze laatste een kopie aan elk van de ondertekenende partijen laat geworden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 januari 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^