Koninklijk Besluit van 23 juli 1999
gepubliceerd op 06 oktober 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten ressorteren

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012563
pub.
06/10/1999
prom.
23/07/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 JULI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten ressorteren (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel 19, derde lid, 3°, en op artikel 23, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr.225 van 7 december 1983 en bij wet van 22 januari 1985;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten ressorteren;

Gelet op het advies en, wat de uitvoering van artikel 19, derde lid, 3°, van voormelde wet betreft, gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is onverwijld de tijd vast te stellen gedurende dewelke het personeel, tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, ter beschikking is van de werkgever;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten ressorteren wordt een artikel 10bis ingevoegd, luidende : «

Art. 10bis.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996. » Art.2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juli 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971. Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985.

Koninklijk besluit nr. 225 van 7 december 1983, Belgisch Staatsblad van 15 december 1983.

Koninklijk besluit van 4 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 29 juni 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^