Koninklijk Besluit van 23 juni 1998
gepubliceerd op 26 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de inning en de aanwending van de bijdr

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012454
pub.
26/09/1998
prom.
23/06/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 JUNI 1998. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de inning en de aanwending van de bijdrage van 0,10 pct. van de loonmassa ten voordele van de tewerkstelling (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de inning en de aanwending van de bijdrage van 0,10 pct. van de loonmassa ten voordele van de tewerkstelling.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juni 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 27 januari 1997, Belgisch Staatsblad van 13 februari 1997.

Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997 Inning en aanwending van de bijdrage van 0,10 pct. van de loonmassa ten voordele van de tewerkstelling (Overeenkomst geregistreerd op 28 oktober 1997, onder het nummer 45761/CO/202)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen van groep C welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren zoals vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1994 en 5 september 1994, tot regeling van de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de ondernemingen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 november 1994.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "bedienden" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2.Overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, wordt de bijdrage van de werkgevers ten voordele van de tewerkstelling vastgesteld op 0,10 pct. van het volledige loon der bedienden bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. Deze 0,10 pct. maakt deel uit van de werkgeversbijdrage van 0,40 pct. zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1994 en 5 september 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingwaren, betreffende de bijdrage voor het "Sociaal Fonds voor de kleinhandel in algemene voedingswaren", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 november 1994.

Art. 3.De bijdrage bedoeld in artikel 2 wordt geïnd door de Rijksdienst voor sociale zekerheid volgens zijn eigen inningsmodaliteiten.

Art. 4.De opbrengst van de bijdrage bedoeld in artikel 2 aangewend voor inititatieven inzake tewerkstelling zoals voorzien in de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Art. 5.Het Sociaal Fonds voor de kleinhandel in algemene voedingswaren opgericht binnen het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren wordt belast met de vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de aanwending van de opbrengst bedoeld in artikel 4.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1997 en is gesloten voor de periode tot en met 31 december 1997.

Art. 7.De voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1994 en 5 september 1994 betreffende de bijdrage voor het "Sociaal Fonds voor de kleinhandel in algemeen voedingswaren" wordt opgeheven vanaf 1 januari 1997.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 juni 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^