Koninklijk Besluit van 23 juni 2019
gepubliceerd op 11 juli 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie - toevoeging van een func

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019013066
pub.
11/07/2019
prom.
23/06/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013066

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie - toevoeging van een functie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie - toevoeging van een functie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019 Functieclassificatie - toevoeging van een functie (Overeenkomst geregistreerd op 16 mei 2019 onder het nummer 151588/CO/140.04) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens. § 2. Onder "grondafhandeling" wordt begrepen : platform-, passagiers-, bagage-, grondtransport- en vracht- en postafhandeling en bijstand aan bemanning.

Onder "luchthavens" wordt begrepen : elk bepaald grond- of wateroppervlak (met gebouwen, installaties en materiaal) in hoofdzaak bestemd om, geheel of gedeeltelijk, door derden te worden gebruikt voor de aankomst, het vertrek en de bewegingen van vliegtuigen op het oppervlak.

Het paritair subcomité is niet bevoegd voor ondernemingen voor grondafhandeling op luchthavens die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor de schoonmaak, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, het Paritair Comité voor het hotelbedrijf of het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart, uitgezonderd de ondernemingen die luchthavens beheren. § 3. Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters van werkgevers bedoeld in § 1 aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 015 of 027.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is evenwel niet van toepassing op : a) de leerlingen aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 035;b) de leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden, aangegeven worden met werknemerskengetal 015, maar werken onder leercontract zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone "type leercontract". Deze regeling is van toepassing op de interim-krachten. HOOFDSTUK II. - Functieclassificatie - toevoeging van een functie

Art. 2.In artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst functieclassificatie van 22 januari 2015, nr. 125906, wordt volgende functie toegevoegd : - functie reconciliator.

Art. 3.In artikel 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst functieclassificatie van 22 januari 2015, nr. 125906, wordt toegevoegd onder BAR 10 : - reconciliator. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van onbepaalde duur en gaat in op 1 mei 2019.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elke contracterende partij worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van 3 maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 juni 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie - toevoeging van een functie Functie reconciliator Doel van de functie Volgens instructies behandelen van bagages teneinde een efficiënte (snelle, veilige en correcte) afhandeling van een deel van het ramp handling proces te realiseren. De functie heeft tot doel om het licht op groen te zetten voor het vertrek van het vliegtuig voor wat betreft de op het vliegtuig geladen bagages. * Het ramp handling proces = de totaliteit van de kernactiviteiten Context/Omgeving - De functie werkt onder aansturing van een supervisor. - De functie werkt in tandem met de loadmaster. - De functie is verantwoordelijk voor de opvolging van de bagages gedurende het volledige proces. - De activiteiten van de functie reconciliator kunnen worden ondergebracht in de volgende kernactiviteiten : - bagages meenemen naar het toestel; - de positie in het toestel bevestigen; - scangun klaarmaken voor de ramphandlers in geval van een bagagecheck; - blijft bij het vliegtuig tot de vlucht is afgesloten. - De activiteiten van de reconciliator zijn grotendeels routinematige taken, met andere woorden : - de handelingen die moeten worden uitgevoerd zijn meestal dezelfde en terugkerend; - bij problemen is bepaald en aangeleerd welke instructies te volgen (bijvoorbeeld melden aan supervisor). - Het veiligheidsaspect is in de omgeving waarbinnen de functie van ramphandler werkt uitermate belangrijk. Er wordt dan ook verwacht dat de functie, na het volgen van bedrijfsinterne opleiding(en), continu op de hoogte is van de veiligheidsregels (inclusief omgaan met gevaarlijke producten) en conform deze regels werkt.

Activiteiten Kernactiviteiten : 1. Het tijdig aanleveren/ophalen van bagages teneinde mee te werken aan de efficiëntie bij vertrek of aankomst van het vliegtuig;2. De positie van de bagages in het toestel bevestigen;3. Scangun klaarmaken voor de ramphandlers in geval van een bagagecheck;4. Sorteren van de goederen teneinde te verzekeren dat de goederen op de correcte plaats komen voor verdere behandeling in het proces. Algemene verantwoordelijkheden : 1. De eigen werkomgeving veilig, aangenaam en rein houden voor zichzelf en de collega's : - opruimen van de eigen werkplek; - veilig opbergen van materialen; - zorg dragen voor scanner en batterijen; - opvolgen ontbrekende bagages; 2. Veiligheid : - bijzondere aandacht hebben voor en toepassen van de veiligheidregels en -richtlijnen zoals aangeleerd in de vormingen; - toepassen van de veiligheidsregels zoals wettelijk bepaald; 3. De functie kan occassioneel ingezet worden om andere taken van ramp en cargo handling uit te voeren;4. De functie kan ingezet worden bij het inwerken van nieuwe medewerkers (peterschap) op de werkplek en fungeren als voorbeeldfunctie op vlak van de juiste gedragscompetenties. Typisch Profiel/Vaardigheden - Ruimtelijk inzicht. - In staat om fysieke arbeid en inspanningen te verrichten. - Nauwkeurig en correct kunnen werken. - Kennis van veiligheidsreglementering. - Stressbestendig. - Geestelijk en mentaal bestand zijn tegen onregelmatige uren, wisselende ploegen,...

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 juni 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^