Koninklijk Besluit van 23 juni 2019
gepubliceerd op 01 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019013475
pub.
01/07/2019
prom.
23/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013475

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 105, § 1, gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014 en 18 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 11 oktober 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 mei 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 10 mei 2019;

Gelet op het advies 66.171/3 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 55, § 2, van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 september 2016, wordt 2° vervangen als volgt : "2° voor alle ziekenhuizen die voorheen deze financiering ontvingen via een piloot projectovereenkomst, het bedrag van 12.734,50 euro (index op 1 juli 2019) om deel te nemen aan het systeem HUBs-Metahub dat betrekking heeft op het gedeeld elektronisch gezondheidsdossier.

Het behoud van de financiering is onderworpen aan de continue uitwisseling van geïnformatiseerde gezondheidsinformatie tussen elk ziekenhuis en het systeem HUBs-Metahub. Deze actieve verbinding wordt geobjectiveerd door statistieken van elke hub.

Een actieve verbinding kenmerkt zich door de volgende elementen: a)ter beschikking stelling van de ontslagbrief en de verwijsbrief naar een andere zorgverstrekker, alsook, bij doorverwijzing of ontslag van de patiënt, de elektronische communicatie naar de verwijzende artsen door middel van het HUBs-Metahub systeem; b) raadpleging via de hubs en de `kluizen', zoals gedefinieerd door het eHealth-platform, van gezondheidsdossiers van andere instellingen, de Summarized Electronic Health Records (SumEHR) en het medicatie-overzicht door zorgverstrekkers in de instelling;c) ter beschikking stellen van andere elektronische gezondheidsgegevens van patiënten met andere zorgverstrekkers via het HUBs-Metahub systeem.De informatie moet worden uitgewisseld in een vorm die het mogelijk maakt om het te gebruiken; d) toegankelijkheid van de documenten volgens de toegangsmatrix zoals gedefinieerd door het eHealth-platform;e) toegankelijkheid door de patiënt tot de lijst van alle via het HUBs-Metahub-systeem ter beschikking gestelde informatie betreffende hemzelf;f) mogelijkheid om automatische rapporten/statistieken te krijgen vanuit de hub over het aantal publicaties en consultaties;deze rapporten moeten ter beschikking gesteld worden zowel voor het ziekenhuis zelf als voor de FOD Volksgezondheid.".

Art. 2.In artikel 61, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende bepalingen aangebracht : 1° in 3°, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012468 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden de leden "Op 1 juli 2019 bedraagt deze 70 % van het beschikbaar budget." en "De verdelingsmodaliteiten van dit budget zullen later worden vastgelegd." vervangen als volgt : "Op 1 juli 2019 bedraagt deze 80 % van het beschikbare budget.

Dit budget wordt verder opgesplitst in drie delen.

Het eerste deel bedraagt 10 % van het beschikbare budget.

Om van dit budget te kunnen genieten dient het ziekenhuis een implementatiedatum voor een geïntegreerd EPD vast te leggen evenals het geactualiseerde stappenplan waarin voor elke corefunctionaliteit beschreven in de BMUC wordt vermeld welke effectief geïmplementeerd zijn in het ziekenhuis en voor de andere corefunctionaliteiten de voorziene stappen en hun voorziene datum van implementatie ten laatste vóór 1 juli 2020.

Het stappenplan bevat daarenboven een rapport met de bereikte doelen en doelstellingen op basis van de door het ziekenhuis opgestelde indicatoren, alsook alle pertinente factoren, zoals financiële, personele en management middelen, die relevant zijn om een algehele beoordeling te bekomen.

Dit stappenplan, waarvan de inhoud wordt gedefinieerd in bijlage 19ter, moet goedgekeurd zijn door de handtekening van de Hoofdarts en van de beheerder van het ziekenhuis.

Dit budget wordt verdeeld tussen alle ziekenhuizen à rato van hun aantal bedden. Met bed wordt bedoeld de verantwoorde bedden of erkende bedden voor de kenletters waarvoor geen verantwoorde bedden worden berekend of voor de ziekenhuizen bedoeld in artikel 33, §§ 1 en 2. Het aantal verantwoorde bedden is het aantal bedden zoals gebruikt in het betekende budget van financiële middelen van 1 juli 2018 en het aantal erkende bedden is datgene dat bekend is bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 1 januari 2019 van het betrokken jaar.

Het behoud van het toegekende budget is onderworpen aan het verzenden van het vervolledigde en getekende stappenplan naar het mailadres ehealthcare@health.fgov.be, ten laatste vóór 11 oktober 2019.

Het tweede deel bedraagt 35 % van het beschikbare budget.

Dit budget wordt verdeeld tussen alle ziekenhuizen à rato van hun aantal bedden. Met bed wordt bedoeld de verantwoorde bedden of erkende bedden voor de kenletters waarvoor geen verantwoorde bedden worden berekend of voor de ziekenhuizen bedoeld in artikel 33, §§ 1 en 2. Het aantal verantwoorde bedden is het aantal bedden zoals gebruikt in het betekende budget van financiële middelen van 1 juli 2018 en het aantal erkende bedden is datgene dat bekend is bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 1 januari 2019 van het betrokken jaar.

Teneinde het toegekende budget te behouden dienen de ziekenhuizen tijdens de hieronder gedefinieerde referentieperiode, voor ten minste 5 van de in bijlage 19 beschreven BMUC corefunctionaliteiten, de indicator van voldoende effectief gebruik door de zorgverstrekkers van het ziekenhuis, zoals vastgelegd in bijlage 19quater, te bereiken.

Onder deze bovenvermelde 5 functionaliteiten moeten de ziekenhuizen verplicht de corefunctionaliteit `Geautomatiseerde communicatie met hubs en interactie met eHealth' implementeren.

De referentieperiode is één maand, naar keuze van het ziekenhuis, tussen januari en september van het jaar 2019.

Voor 11 oktober 2019 moet het ziekenhuis een dossier met het detail van de verschillende berekeningen van de indicatoren doorsturen naar het mailadres ehealthcare@health.fgov.be, en het tijdens de referentieperiode behaalde niveau van het effectief gebruik van de BMUC corefunctionaliteiten communiceren via de registratietool die door de bovenvermelde FOD ter beschikking wordt gesteld.

Het derde deel bedraagt 35 % van het beschikbare budget.

Dit budget wordt verdeeld tussen alle ziekenhuizen à rato hun aantal toegekende punten, zoals hieronder beschreven, vermenigvuldigd met hun aantal bedden. Met bed wordt bedoeld de verantwoorde bedden of erkende bedden voor de kenletters waarvoor geen verantwoorde bedden worden berekend of voor de ziekenhuizen bedoeld in artikel 33, §§ 1 en 2. Het aantal verantwoorde bedden is het aantal bedden zoals gebruikt in het betekende budget van financiële middelen van 1 juli 2018 en het aantal erkende bedden is datgene dat bekend is bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 1 januari 2019.

Voor elke bijkomende BMUC corefunctionaliteit of menufunctionaliteit, bovenop deze 5 hierboven gekozen BMUC corefunctionaliteiten waarvoor het ziekenhuis de indicator van voldoende effectief gebruik door de zorgverstrekkers van het ziekenhuis, zoals vastgelegd in bijlage 19quater, heeft bereikt tijdens de hierboven gedefinieerde referentieperiode, wordt aan het ziekenhuis 1 punt toegekend. Maximum 7 punten kunnen aan elk ziekenhuis worden toegekend. Het ziekenhuis kan maximum 2 menufunctionaliteiten laten gelden.

Voor 11 oktober 2019 moet het ziekenhuis een dossier met het detail van de verschillende berekeningen van de indicatoren doorsturen naar het mailadres ehealthcare@health.fgov.be en het tijdens de referentieperiode behaalde niveau van het effectief gebruik van de BMUC functionaliteiten communiceren via de registratietool die door de bovenvermelde FOD ter beschikking wordt gesteld.

Het beschikbare budget wordt gedeeld door de som van de verkregen punten om de waarde van een punt te bepalen in de `accelerator' enveloppe.

Het ziekenhuis wordt gefinancierd door het vermenigvuldigen van zijn aantal punten met de waarde van het punt.

Het ziekenhuis dat zijn verplichtingen niet nakomt zal het toegekende budget voor het betrokken jaar teruggevorderd zien in een later budget van financiële middelen.

Het budget toegekend aan de ziekenhuizen die niet voldoen aan de voorwaarden, wordt volgens dezelfde modaliteiten herverdeeld onder de andere ziekenhuizen ten tijde van een later budget van financiële middelen."; 2° in 3°, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012468 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden het lid "Het ziekenhuis dat zijn verplichtingen niet nakomt zal het toegekende budget voor het betrokken jaar teruggevorderd zien in een later budget van financiële middelen." vervangen door het lid "Indien er wordt vastgesteld dat een valse verklaring werd afgelegd door het ziekenhuis, zal het toegekende budget teruggevorderd worden en verdeeld worden over de ziekenhuizen die het `acceleratorbudget' hebben verworven volgens de hierboven gedefinieerde modaliteiten."; 3° 4°, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012468 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, wordt aangevuld als volgt : "Op 1 juli 2019 bedraagt het `Early adopter' budget 5 % van het beschikbaar budget. Dit budget wordt verdeeld tussen alle ziekenhuizen à rato van hun aantal bedden. Met bed wordt bedoeld de verantwoorde bedden of erkende bedden voor de kenletters waarvoor geen verantwoorde bedden worden berekend of voor de ziekenhuizen bedoeld in artikel 33, §§ 1 en 2. Het aantal verantwoorde bedden is het aantal bedden zoals gebruikt in het betekende budget van financiële middelen van 1 juli 2018 en het aantal erkende bedden is datgene dat bekend is bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 1 januari 2019 van het betrokken jaar.

Teneinde het toegekende budget te behouden dienen de ziekenhuizen tijdens de hieronder gedefinieerde referentieperiode, voor alle BMUC corefunctionaliteiten en voor 2 menu functionaliteiten naar keuze van het ziekenhuis, de indicator van voldoende effectief gebruik door de zorgverstrekkers van het ziekenhuis, zoals vastgelegd in bijlage 19quinquies, te bereiken.

Daarenboven moet het `early adopter' ziekenhuis zijn ervaring inzake de implementatie en het effectief gebruik van een geïntegreerd EPD, delen met de andere ziekenhuizen, met als doel om de ziekenhuizen, waarvan het geïntegreerd EPD nog in ontwikkeling is en die nog niet alle vereiste functionaliteiten hebben bereikt, te ondersteunen. Het ziekenhuis zal daartoe deelnemen aan de conferenties en workshops door de bovenvermelde FOD georganiseerd in het eerste trimester van 2020 en de in zijn ziekenhuis geïmplementeerde processen, voor de ontwikkeling en implementatie van zijn geïntegreerd EPD, presenteren. Daartoe zal het ziekenhuis, in samenspraak met de FOD en in functie van de weerhouden onderwerpen de mensen afvaardigen die over de nodige expertise en ervaring beschikken, teneinde zijn opdracht voor het delen van ervaringen te verzekeren.

De referentieperiode is één maand, naar keuze van het ziekenhuis, tussen januari en september van het jaar 2019.

Voor 11 oktober 2019 moet het ziekenhuis een dossier met het detail van de verschillende berekeningen van de indicatoren doorsturen naar het mailadres ehealthcare@health.fgov.be, en het tijdens de referentieperiode behaalde niveau van het effectief gebruik van de BMUC functionaliteiten communiceren via de registratietool die door de bovenvermelde FOD ter beschikking wordt gesteld.

Indien er wordt vastgesteld dat een valse verklaring werd afgelegd door het ziekenhuis, zal het toegekende budget teruggevorderd worden en verdeeld worden over de ziekenhuizen die het `Early adopter' budget hebben verworven volgens de hierboven gedefinieerde modaliteiten.".

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 19ter, een bijlage 19quater en een bijlage 19quinquies gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking in de Belgische Staatsblad.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

Bijlage van het koninklijk besluit van 23 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij ons koninklijk besluit van 23 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK .


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^