Koninklijk Besluit van 23 juni 2019
gepubliceerd op 11 juli 2019

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de pensioenen NAV

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202451
pub.
11/07/2019
prom.
23/06/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202451

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de pensioenen NAV (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de pensioenen NAV.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2019 Pensioenen NAV (Overeenkomst geregistreerd op 22 maart 2019 onder het nummer 151113/CO/326) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de gebaremiseerde werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 1 september 2004 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2004 (nr. 72104/CO/326). HOOFDSTUK II. - Begrippen en definities

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder : "Gebaremiseerde werknemer", de werknemer : a) aangeworven vanaf 1 januari 2002 bij : - ondernemingen, die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 1, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf vóór 1 januari 2004; - ondernemingen, die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 1, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, die voortkomen uit de hiervoor genoemde ondernemingen; - ondernemingen, die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 1, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf die personeel overnemen op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de waarborg van rechten van de werknemers in geval van verandering van werkgever wegens een conventionele transfer van de onderneming en die de rechten regelt van de werknemers die overgenomen worden in geval van overname van het actief na faillissement of gerechtelijk concordaat door afstand van het actief; b) aangeworven bij : - ondernemingen, die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 1, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf vanaf 1 januari 2004; - ondernemingen, die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 1, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, die voortkomen uit de hiervoor genoemde ondernemingen; - ondernemingen, die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 1, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf die op basis van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis personeel hebben overgenomen; c) aangeworven vanaf 1 januari 2004 bij : - de onderneming EDF Luminus; - een onderneming ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf en die voortkomt uit de onderneming EDF Luminus; - een onderneming ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf die op basis van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis personeel van EDF Luminus heeft overgenomen. HOOFDSTUK III. - Aanpassing toepassingsgebied

Art. 3.De volgende paragraaf : "Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werknemers die, vóór het in dienst komen bij Fluvius SO cvba in het kader van de integratie van het distributienetbeheer, in dienst waren met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij één van de volgende opdrachthoudende verenigingen (OV) : - OV Fluvius; - OV Iveg; - OV Infrax West; - OV PBE; - OV Riobra; - OV Integan, en aan een in die vereniging bestaand pensioenplan aangesloten waren." wordt toegevoegd : - als artikel 1, § 4 in de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 betreffende de aanvullende pensioenen van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de nieuwe arbeidsvoorwaarden van toepassing is (overeenkomst geregistreerd onder het nummer 78726/CO/326); - als bijkomende paragraaf bij artikel 1 in de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari en 8 november 2007 betreffende de wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 betreffende de aanvullende pensioenen van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de nieuwe arbeidsvoorwaarden van toepassing is (overeenkomst geregistreerd onder het nummer 86421/CO/326); - als bijkomende paragraaf in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2010 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari en 8 november 2007 tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 betreffende de aanvullende pensioenen van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is (overeenkomst geregistreerd onder het nummer 100229/CO/326); - als bijkomende paragraaf in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2014 betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is (overeenkomst geregistreerd onder het nummer 122603/CO/326) voor wat betreft de artikelen 6 en 7 van eerstgenoemde collectieve arbeidsovereenkomst; - als bijkomende paragraaf in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2014 betreffende de aanvullende pensioenen van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is (overeenkomst geregistreerd onder het nummer 122605/CO/326); - als bijkomende paragraaf in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2015 betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2014 betreffende de aanvullende pensioenen van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is (overeenkomst geregistreerd onder het nummer 126761/CO/326); - als bijkomende paragraaf in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2015 betreffende het pensioenreglement van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is (overeenkomst geregistreerd onder het nummer 127426/CO/326); - als bijkomende paragraaf in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2016 betreffende de aanvullende pensioenen "vaste bijdragen" ten gunste van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is (overeenkomst geregistreerd onder het nummer 134514/CO/326). HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 4.Tenzij andersluidende bepalingen, wordt deze collectieve arbeidsovereenkomst gesloten voor onbepaalde duur en heeft ze uitwerking met ingang van 1 april 2019.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan geheel of gedeeltelijk worden opgezegd, door elk van de partijen, middels een opzeggingstermijn van 6 maanden, per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 juni 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^