Koninklijk Besluit van 23 maart 2000
gepubliceerd op 26 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot verlenging van toekenning van financiële hulp van de Staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000295
pub.
26/04/2000
prom.
23/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot verlenging van toekenning van financiële hulp van de Staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vastelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie;

Gelet op de wetten van de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, gewijzigd door de koninklijke besluiten nr. 474 van 28 oktober 1986 en 502 van 31 december 1986 en door de wetten van 7 november 1987, 22 december 1989, 20 juli 1991, 30 maart 1994 en 21 december 1994;

Gelet op de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, gewijzigd door de wet van 21 december 1994, inzonderheid op de artikelen 69 tot en met 72;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve- en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting van coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot vaststelling van de modaliteiten van de contrôle bij het toekennen van een financiële tussenkomst aan de gemeenten bij het afsluiten van een veiligheidscontract of bij het aanwerven van bijkomend personeel in het kader van hun politiedienst;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de dringende noodzaak om zo vlug mogelijk het bedrag van de diverse financiële hulp vast te leggen die de gemeenten kunnen krijgen;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 1 april 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 2 februari 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Binnen de perken van de beschikbare kredieten en tot een maximum bedrag van 10 miljoen frank, kent de Minister van Binnenlandse Zaken voor het jaar 2000 een subsidie toe aan de gemeenten die hij heeft aangeduid, en dit overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het koninklijk besluit van 4 mei 1999. Deze subsidie is bestemd voor de verwezenlijking van initiatieven inzake inbraakpreventie, over dewelke een contract werd gesloten tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de betrokken gemeenten.

Art. 2.Deze uitgaven zullen worden aangerekend op het bijzonder begrotingsartikel, ingesteld door artikel 1, § 2quater, lid 2 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.

Art. 3.Bij niet-naleving van dit besluit en van de door de Minister van Binnenlandse Zaken in toepassing van dit besluit vastgestelde voorwaarden, evenals, in voorkomend geval, bij niet naleving van de voorwaarden die werden opgenomen in de krachtens dit besluit met de Minister van Binnenlandse Zaken afgesloten contract, zal de financiële tegemoetkoming integraal of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Art. 4.De verdeling van de middelen aan de gemeenten die hiervoor in aanmerking komen, is opgenomen in bijlage bij dit besluit.

Art. 5.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Bijlage Verdeling van de federale middelen voor premies voor technopreventie (2000) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 23 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^