Koninklijk Besluit van 23 maart 2000
gepubliceerd op 11 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor de aanpassing van de kledij van de stadswachters in de steden en gemeenten met een veiligheids- en samenlevingscontract of een preventiecontract

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000297
pub.
11/08/2000
prom.
23/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor de aanpassing van de kledij van de stadswachters in de steden en gemeenten met een veiligheids- en samenlevingscontract of een preventiecontract


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten van de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, inzonderheid artikel 1, gewijzigd door de koninklijke besluiten nr. 474 van 28 oktober 1986 en 502 van 31 december 1986 en door de wetten van 7 november 1987, 22 december 1989, 20 juli 1991, 30 maart 1994 en 21 december 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot vaststelling van de modaliteiten van de controle bij het toekennen van een financiële tussenkomst aan de gemeente bij het afsluiten van een veiligheidscontract of bij het aanwerven van bijkomend personeel in het kader van hun politiedienst;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 1 april 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 27 april 1999;

Gelet op de richtlijnen inzake de stadswacht van 29 november 1995;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op advies van Onze in Raad vergaderende ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Binnen de perken van de beschikbare kredieten kent de Minister van Binnenlandse Zaken aan de steden en gemeenten met een stadswachtproject in het kader van de veiligheids- en samenlevingscontracten en de preventiecontracten een bijkomende en eenmalige toelage toe voor de aanpassing van de kledij van de stadswachters.

Art. 2.Het totale beschikbare budget van 16 miljoen BEF zal in de steden en gemeenten met een stadswachtproject besteed worden aan de aankoop van nieuwe kledij die beantwoordt aan de noden van de stadswachters en de vragen vanuit de steden en de gemeenten. Per stadswachter wordt hiervoor een budget van 15 000 BEF uitgetrokken.

Art. 3.Deze uitgaven zullen worden aangerekend op het bijzonder begrotingsartikel, ingesteld door artikel 1, § 2quater, lid 2, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.

Art. 4.Bij niet naleving van de bepalingen van dit besluit zal de financiële tegemoetkoming integraal of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Art. 5.De Minister van Binnenlandse Zaken organiseert een regelmatige inspectie om zich er van te vergewissen dat de gemeenten de voorwaarden naleven die ten grondslag liggen aan de financiële tegemoetkoming krachtens dit besluit.

Art. 6.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^