Koninklijk Besluit van 23 maart 2011
gepubliceerd op 28 maart 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 47 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003123
pub.
28/03/2011
prom.
23/03/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 47 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 29/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011003033 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Addendum type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 53, § 2, vervangen bij de wet van 28 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, artikel 53octies, § 1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en artikel 53nonies, § 2, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het Wetboek;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 23 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 15 maart 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende - dat de wijzigingen aangebracht aan artikel 42, § 3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bij de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 29/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011003033 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Addendum type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten op 1 januari 2011 van kracht zijn geworden; - dat ingevolge deze wijzigingen sommige bepalingen van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 47 inzake de belasting over de toegevoegde waarde in overeenstemming moeten worden gebracht met het voornoemd gewijzigd Wetboek; - dat de maatregelen van onderhavig besluit die louter van technische aard zijn, zo vlug mogelijk in werking moeten treden teneinde de rechtszekerheid ervan te verzekeren; - dat deze maatregelen dus onverwijld moeten worden genomen;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, 11°, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 februari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, worden de woorden « artikel 42, § 3, 1° tot 6° » vervangen door de woorden « artikel 42, § 3, eerste lid, 1° tot 8° ».

Art. 2.In artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het Wetboek, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003680 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 18, 46, 47 en 48 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003652 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 (1) sluiten, worden de woorden « artikel 42, § 3, eerste lid, 1° tot 6° » vervangen door de woorden « artikel 42, § 3, eerste lid, 1° tot 8° ».

Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003680 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 18, 46, 47 en 48 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003652 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 (1) sluiten en gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « artikel 42, § 3, eerste lid, 1° tot 6° » vervangen door de woorden « artikel 42, § 3, eerste lid, 1° tot 8° »;2° in de inleidende zin van paragraaf 2 worden de woorden « artikel 42, § 3, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, of 6° » vervangen door de woorden « artikel 42, § 3, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 4°, 5 °, 7° of 8° »;3° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden « artikel 42, § 3, eerste lid, 4°bis » vervangen door de woorden « artikel 42, § 3, eerste lid, 6° »;4° in paragraaf 3, vierde lid, worden de woorden « artikel 42, § 3, eerste lid, 1° tot 6° » vervangen door de woorden « artikel 42, § 3, eerste lid, 1° tot 8° ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969; Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 1e editie;

Wet van 28 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004, tweede editie;

Programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007, derde editie;

Wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 29/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011003033 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Addendum type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2010, vierde editie;

Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, vierde editie;

Koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996, Belgisch Staatsblad van 5 maart 1996;

Koninklijk besluit van 16 februari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 27 februari 2004, derde editie;

Koninklijk besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003680 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 18, 46, 47 en 48 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003652 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 september 2005;

Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^